Normal_doctor-and-the-patient-2022-02-02-04-52-21-utc-min__1_

Transparantie draagt op verschillende manieren bij aan de best passende zorg voor zorggebruikers. Zorgverleners zetten transparantie in om te leren en de zorg te verbeteren. Daarnaast ondersteunt transparantie van zorg het proces van samen beslissen. Zorgverleners vinden transparantie belangrijk voor het proces van leren en verbeteren, maar ze ervaren de registraties als een last. Het is van groot belang te zoeken naar manieren om doelmatiger te registreren. Uitwisseling van ervaringen tussen verschillende zorgsectoren kan daarbij helpen. Dit blijkt uit het vierde jaar van De Transparantiemonitor van het Nivel, meldt Nivel. 

 

Veel initiatieven om de zorg transparant te maken helpen patiënten bij het vinden van de best passende zorg. Transparantie wordt verschillend ingevuld in verschillende zorgsectoren. Daardoor is transparantie een flexibel begrip geworden dat in de loop der tijd meerdere betekenissen heeft gekregen.

Belangrijke rol voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen zijn een vraagbaak voor zorggebruikers als een arts informatie heeft gegeven over een aandoening of behandeling. Zij vervullen een onmisbare en aanvullende rol door medische informatie nog eens rustig uit te leggen in begrijpelijke taal voor de zorggebruiker. Verpleegkundigen geven aan dat samen beslissen zich niet beperkt tot één moment voorafgaand aan een behandeling, maar dat het een doorlopend proces is.

Leren van patiëntervaringen

Zorgaanbieders vinden de ervaringen van patiënten belangrijk om van te leren. De ervaringen kunnen richting geven aan concrete verbeterplannen om de weg naar de best passende zorg voor toekomstige zorggebruikers te optimaliseren. In de praktijk blijkt dat zij er niet altijd in slagen om de verzamelde ervaringen van patiënten om te zetten in concrete verbeterpunten.

Huisartsenzorg

Huisartsen hebben vaak een langdurige zorgrelatie met de zorggebruiker. Doordat ze de zorggebruiker vaak goed kennen, kunnen zij als geen ander informatie die de zorggebruiker nodig heeft bij het maken van een keuze voor een behandeling personaliseren. Op deze manier adviseren zij zorggebruikers bij het vinden van de best passende zorg. Het proces van leren en verbeteren in de huisartsenpraktijk krijgt anders vorm dan in de medisch specialistische zorg, omdat huisartsen een heel diverse groep zorggebruikers hebben, met veel uiteenlopende zorgvragen.

Langdurige zorg

Binnen de langdurige zorg vormen kwaliteitskaders het raamwerk voor transparantie van zorg. Leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg richt zich vooral op de kwaliteit van leven van de zorggebruiker. Juist in de langdurige zorg is samen beslissen een continu proces, waarbij de zorggebruiker en naaste in overleg met de zorgverlener bekijken hoe de best mogelijke kwaliteit van leven kan worden gerealiseerd voor de zorggebruiker. Uitwisseling van ervaringen tussen langdurige zorg en medisch specialistische zorg biedt inspiratie voor het denken over kwaliteit van zorg.

Door: Nationale Zorggids 
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/voor-zorgverleners-staan-samen-beslissen-en-leren-en-verbeteren-centraal-op-weg-naar-de-best, geraadpleegd op 2-12-2022