NZG Wet- en regelgeving

Per 1 januari 2015 wordt de ouderenzorg geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan mensen thuis. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet geldt voor alle mensen die zelfstandig wonen maar door een lichamelijke of psychische beperking ondersteuning nodig hebben. Bij ouderen met een hulpvraag moet de gemeente onderzoeken wat de situatie is en welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving van de cliënt. Dit onderzoek voert iedere gemeente op eigen wijze uit. Op basis van het onderzoek stelt de gemeente vast of een cliënt recht heeft op professionele begeleiding of zorg en hoeveel uur. Hierbij gaat het om individuele begeleiding en dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers en algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen zoals een rolstoel of aanpassingen aan de woning. De gemeente kan aan ouderen die ondersteuning nodig hebben ook een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken.
 
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en persoonlijke verzorging thuis wordt per 1 januari 2015 geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet. Deze vorm van zorg heet wijkverpleging en wordt vergoed door de zorgverzekering. Bij wijkverpleging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het opstaan en douchen, wondverzorging, toedienen van medicatie of het aantrekken van steunkousen. Het aanvragen van verpleging en verzorging gaat via de wijkverpleegkundige of de thuiszorginstelling. De Zorgverzekeringswet is een bestaande wet waarop de overheid op een aantal punten aanpassingen heeft doorgevoerd. Verpleging, persoonlijke verzorging, op behandeling gerichte ggz en behandeling bij een zintuiglijke beperking zitten in het basispakket van de zorgverzekering. Ook wijkverpleging is toegevoegd aan de basisverzekering.
 
Wet langdurige zorg (Wlz)
Langdurige, intensieve zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Mensen die zeer veel zorg nodig hebben kunnen terecht in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Intensieve zorg kan ook thuis geleverd worden, eventueel op basis van een persoonsgebonden budget. Dit kan alleen als deze zorg verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan opname in een zorginstelling. Om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op zorg uit de Wlz. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat iemand 24 uur per dag zorg of toezicht dichtbij nodig heeft. De CIZ stuurt het indicatiebesluit naar het zorgkantoor in de regio waarna het zorgkantoor in overleg met de cliënt afspraken maakt over de zorgverlening.
 
© Nationale Zorggids