Nieuwe Monitor Doelgroepen IZA biedt vergelijkingskansen

De nieuwe Monitor Doelgroepen IZA van Zorginstituut Nederland geeft inzicht in de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg tussen zorgkantoorregio’s en op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Het hulpmiddel kan deze zorg vergelijken voor mensen met kanker, hart- en vaatziekten, ggz-patiënten, kwetsbare ouderen en voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Voor deze vijf patiëntengroepen zijn de uitdagingen in het Integraal Zorgakkoord het grootst en meest acuut. De monitor komt voort uit afspraken die in het IZA zijn gemaakt en is een onlinedashboard dat per focusgebied de toegankelijkheid, uitkomsten en kwaliteit van zorg per zorgkantoorregio kan vergelijken. Ook zijn er vergelijkingsmogelijkheden op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. De zorgkwaliteit kan er vergeleken worden, net als uitkomsten van zorg op basis van diverse indicatoren. Ook zijn er indicatoren om vast te stellen waar mensen bijvoorbeeld meer roken of vaker alcohol drinken en waar meer of minder risico’s zijn voor het ontwikkelen van chronische ziektes.

Actualisatie dashboard

De huidige monitor bevat data vanaf 2019 tot 2022 dat afkomstig is van onder meer het CBS, IKNL, RIVM, de GGD, NZa, Trimbos en het Zorginstituut zelf. Deze zomer actualiseert het Zorginstituut het dashboard en krijgt het regelmatige updates. Het doel is om over een paar jaar een nauwkeurig beeld te kunnen geven over de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor de vijf focusgebieden, welke trends er zichtbaar zijn en met welke knelpunten bepaalde regio’s kampen.

Transparantie

“De monitor vergroot de transparantie hoe zorg en gezondheid binnen de vijf focusgebieden ervoor staan. We hopen vooral dat zorgregio’s de waarde van de monitor inzien, als instrument waarmee ze hun eigen vooruitgang kunnen vergelijken en bijsturen op passende zorg, als dat laatste nodig blijkt”, legt projectleider Jan-Willem Dik van Zorginstituut Nederland uit.

Vijftig betrokken partijen, waaronder zorginstellingen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen hebben geholpen met het vaststellen van de indicatoren.

Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) van het ministerie van Volksgezondheid heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie en een aantal grote partijen in de zorg.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky