Hoe kunnen verzekerden invloed uitoefenen op beleid zorgverzekeraars?

Sinds de Wet Verzekerdeninvloed op 1 januari 2021 inging, voldoen zorgverzekeraars hier bijna allemaal aan. Er liggen inspraakregelingen en er is een verzekerdengraad ingesteld. Maar veel verzekerden weten niet wat hun mogelijkheden zijn bij het uitoefenen van invloed op het beleid van zorgverzekeraars. De vraag die hen en bij verzekerdenraden en koepelorganisaties speelt is: in hoeverre is de wetswijziging doeltreffend? Dit meldt Nivel. 

De Wet Verzekerdeninvloed is in het leven geroepen om verzekerden te betrekken bij de vormgeving en uitvoering van het zorgverzekeraarsbeleid. Hiervoor hebben verzekeraars een inspraakregeling nodig, waarin staat op welke beleidsterreinen verzekerden inspraak kunnen uitoefenen en een verzekerdenraad. Deze raad bestaat uit een groep verzekerden die de belangen van verzekerden behartigt en structureel advies kan uitbrengen.

Inspraakregeling en verzekerdenraad

Alle twintig zorgverzekeraars in Nederland hebben een inspraakregeling en op een verzekeraar na hebben ze allemaal een verzekerdenraad. Theoretisch gezien zouden verzekerden dus de benodigde invloed kunnen uitoefenen, maar in de praktijk komt dit bijna nooit voor omdat individuele verzekerden niet weten wat ze kunnen doen. Ze hebben vaak niet van een verzekerdenraad of inspraakregeling gehoord, maar hebben wel behoefte om hier meer informatie over te ontvangen.

Zichtbaarheid versterken

Nivel heeft in een nieuw rapport verschillende aandachtspunten benoemd om het beleid van zorgverzekeraars beter te kunnen laten aansluiten bij de behoeften en wensen van verzekerden. Zo is er aandacht voor het versterken van de zichtbaarheid van verzekerdenraden en het informeren van verzekerden over wat er in de verzekerdenraad is besproken.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky