Normal_down_beperking_handicap

De beginperiode van de coronacrisis (maart – juni 2020) trok een wissel op het welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking: de helft van de naasten vindt dat het welbevinden van hun familielid in deze periode is verminderd. Naasten zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning en begeleiding die vanuit zorginstellingen werd geboden, maar sommigen willen meer. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek dat het Nivel afgelopen juni uitvoerde onder 266 naasten. 

Beleidsmakers en managers van zorgorganisaties doen er goed aan, zo laten naasten weten, bij een volgende (lokale) lockdown de communicatie tussen hen en begeleiders op eenzelfde wijze aan te pakken als bij de eerste lockdown. Wel moet de zorgorganisaties extra aandacht hebben voor de behoefte van hun familielid aan (lichamelijke) zorg en voor de communicatie over de stappen die zij zetten.

Helft naasten vindt welzijn familielid verminderd

De helft van alle naasten vindt dat de kwaliteit van leven van hun familielid met een verstandelijke beperking is verminderd in de beginperiode van de coronacrisis. Volgens 43 procent van hen is de kwaliteit van leven hetzelfde gebleven en 6 procent denkt dat de kwaliteit van leven juist is verbeterd. Naasten van wie het familielid thuis of zelfstandig woonde tijdens de coronacrisis, verschillen hierin niet van mening van degenen van wie het familielid in een instelling of woonvoorziening verbleef.

Tevredenheid over communicatie met begeleiders

Omdat er geen bezoek mogelijk was in het begin van de coronacrisis, had 41 procent van de naasten met een familielid in een instelling of woonvoorziening vaker contact met de begeleiders dan daarvoor; 38 procent had even vaak contact en 21 procent had minder of geen contact. Een kwart van de naasten geeft aan behoefte te hebben aan meer contact, driekwart heeft hier geen behoefte aan.

Eveneens driekwart van de naasten is tevreden over de inhoud van het contact met zorgverleners en begeleiders. Als naasten minder tevreden zijn over het contact met zorgverleners of begeleiders, dan gaat dit meestal over de berichtgeving vanuit het management van de zorgorganisatie.

Klein deel naasten heeft behoefte aan extra zorg en ondersteuning

Hoewel veel naasten de beginperiode als zwaar ervoeren, heeft maar een bescheiden deel (een vijfde) behoefte aan extra zorg en ondersteuning voor hun familielid. Ze willen dan veelal meer ondersteuning bij de lichamelijke zorg, zoals het verzorgen van wonden, en bij de persoonlijke verzorging, zoals tandenpoetsen. De meeste naasten (70 procent) hebben geen behoefte aan extra zorg en ondersteuning voor hun familielid met een beperking.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://nivel.nl/nl/nieuws/aanpak-wonen-bezoek-en-zorg-coronatijd-goed-ontvangen-door-naasten-van-mensen-met-een, geraadpleegd 17-09-2020