''Meer daadkracht nodig om positie mensen met beperking te verbeteren'

De Tweede Kamer vindt dat het kabinet meer urgentie en daadkracht moet tonen om de positie van mensen met een beperking en hun naasten te verbeteren. Dat werd duidelijk tijdens het debat over ‘gehandicaptenbeleid’ dat op 5 oktober plaatsvond. In aanloop naar dit debat deed Ieder(in), samen met leden, een stevig beroep op de Tweede Kamer om problemen aan te pakken. De politici namen veel van Ieder(in)s inbreng over, meldt de belangenbehartiger.

Vorig jaar al besloot de Tweede Kamer dat het kabinet een meerjarige nationale strategie moet opstellen, om de uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke deelname aan de samenleving mogelijk te maken. Ieder(in) is hier groot voorstander van en is hier actief bij betrokken. Op vragen van de Kamer liet minister Helder voor Langdurige Zorg weten dat ze ernaar streeft de strategie en de bijbehorende werkagenda begin volgend jaar naar de Tweede Kamer te sturen. De Kamerleden waren er echter nog niet van overtuigd dat de strategie, zoals de bedoeling is, door de hele overheid – inclusief alle ministeries – wordt opgepakt.

VN-verdrag Handicap en het facultatief protocol

Ook het facultatief protocol van het VN-verdrag kwam in de Kamer aan de orde. Dit protocol bepaalt dat je als individu of als belangengroep bij het VN-comité een klacht kunt indienen als de overheid in jouw land zich niet aan het verdrag houdt. Het is dus een manier om je individuele recht te krijgen als dat via nationale wetgeving niet lukt. Lucille Werner (CDA) vroeg wanneer de ratificatie van het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap nou gaat plaatsvinden. Minister Helder zegde toe de implementatiewet voor de ratificatie voor de zomer van 2024 naar de Tweede Kamer te sturen. Bovendien beloofde de minister dat zij of haar opvolger in 2024 aanwezig zal zijn bij de hoorzitting van het VN-comité. Daar zal de voortgang van de implementatie van VN-verdrag in Nederland worden besproken.

Wachtlijsten

Er is te weinig zicht op de wachtlijsten binnen de zorg voor mensen met een beperking en hun naasten. Zo is er geen landelijk overzicht van het aantal beschikbare plaatsen en van de behoeften van toekomstige gebruikers van zorg en ondersteuning. Het CDA stelde dit punt aan de orde. De minister gaf aan het probleem te herkennen. Ze zei dat er nu binnen de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg gekeken gaat worden naar mogelijkheden om te komen tot een helder overzicht. Voor Ieder(in) en lidorganisaties is het belangrijk dat er snel actie wordt ondernomen en dat de betrokken partijen – waaronder uiteraard ook een vertegenwoordiging van mensen met een beperking en hun naasten – met elkaar een plan van aanpak maken om dit probleem te verhelpen. Met als resultaat dat vraag en aanbod beter op elkaar kan worden afgestemd en vertraging bij het leveren van zorg kan worden voorkomen.

Vervolgdebat

Het debat krijgt een vervolg. Nog voor het verkiezingsreces vindt een tweeminutendebat plaats waarin politieke partijen nog moties kunnen indienen. Daarnaast zet Ieder(in) er stevig op in om onze standpunten, na de verkiezingen, bij de nieuwe Tweede Kamer en tijdens de formatie hoog op de agenda te krijgen.

Door: Nationale Zorggids