Deze moties voor verbeteren van het gehandicaptenbeleid zijn aangenomen

Afgelopen week stemde de Tweede Kamer over negen moties die zijn ingediend naar aanleiding van het commissiedebat gehandicaptenbeleid. De moties zijn door een meerderheid van de Kamer aangenomen. Ieder(in) stelt  dat deze moties voor mensen met een beperking en hun naasten van groot belang zijn. De Nationale strategie voor mensen met een beperking, resultaatgericht beschikken en maatregelen tegen verschraling van de gehandicaptenzorg stonden onder meer op de agenda. Dit meldt Ieder(in). 

Het kabinet heeft opdracht gekregen van de Tweede Kamer om te verkennen waar de verantwoordelijkheid voor de implementatie van het VN-Verdrag Handicap het meest effectief belegd kan worden. Is dat bij het ministerie van Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken of juist bij Sociale zaken? Een andere optie is een regeringscommissaris die het verdrag kan implementeren. Het is noodzakelijk om de uitkomst van deze verkenning klaar te hebben voordat het nieuwe kabinet formeert.

Een andere motie van Kamerlid Lucille Werner vraagt het kabinet om structureel te overleggen met alle ministeries zodat er samenhang komt in hoe gekeken wordt naar de positie van mensen met een beperking en de drempels die zij ervaren.

Resultaatgericht beschikken

Nog steeds zijn er gemeenten die werken met alleen resultaatgericht beschikken, terwijl dat in strijd is met de wet. Eerder gaf staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid al aan dat gemeenten hun werkwijze moeten aanpassen, maar dat heeft zijn vruchten nog niet afgeworpen. Ook in initiatieven vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten blijven de mogelijkheden tot resultaatgericht beschikken open.
Een motie van SP’ers Jimmy Dijk en Peter Kwint moet hier nu echt verandering in brengen. Gemeenten en het kabinet moeten afspraken maken over het in lijn brengen hun werkwijze met de wet. Vanaf uiterlijk 1 januari 2024 mogen zij alleen nog Wmo-beschikkingen afgeven mét een tijdsindicatie.

Verschraling gehandicaptenzorg

Een ander motie van Dijk en Kwint maant het demissionaire kabinet om gerichte maatregelen te nemen tegen de verschraling in de gehandicaptenzorg. Zo vallen steeds meer dagbestedingsactiviteiten weg, is er minder persoonlijke aandacht voor cliënten, zijn de wachtlijsten langer en is er sprake van schaalvergroting. De gehandicaptenzorg staat onder druk door de alsmaar stijgende kosten en arbeidsmarktkrapte. Mensen met een beperking maken zich hierdoor grote zorgen over de toegang en kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Door gerichte maatregelen te nemen, kunnen deze zorgen worden weggenomen.

Toezicht op de gehandicaptenzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft meer inspecteurs nodig voor toezicht op de gehandicaptenzorg. Er is meer proactief en regelmatig toezicht nodig op alle pgb-wooninitiatieven en de intramurale gehandicaptenzorg. De motie van Lisa Westerveld van GroenLinks om meer inspecteurs vrij te spelen, is door een meerderheid van de Kamer gesteund.

Overlijden kind

Een motie van D66-Kamerlid Sjoerd Warmerdam verzoekt het kabinet om een oplossing uit te werken voor ouders die bij het overleden van hun kind, vanwege het wegvallen van het persoonsgebonden budget (pgb) ook hun inkomen verliezen.

Caroline van der Plas vroeg in haar motie om een overgangsregeling om het pgb stapsgewijs af te bouwen na het overlijden van een kind, maar deze kon geen Kamermeerderheid voor zich winnen.

Tot slot is er een motie van Fleur Agema van de PVV aangenomen om een einde te maken aan de kilometerregistratie in het Valysvervoer.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky