NZG Organisaties en Diensten

Overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties

Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) is het departement van de Rijksoverheid dat in de eerste plaats zorg draagt voor de gezondheidszorg in Nederland. Het ministerie stelt beleid op met betrekking tot onder meer ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en zorgverleners. Het ministerie is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid en de nodige preventieve maatregelen daartoe. Daarnaast is het ministerie belast met welzijnsbeleid voor specifieke doelgroepen. Hieronder vallen onder meer ouderenzorg, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening.
 
Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is de overheidsinstantie die het toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg verzorgt. Zij maakt deel uit van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten en adviseert bewindslieden. Om verantwoorde zorg te garanderen, kan de IGZ gebruikmaken van advies, stimulans, drang en dwang jegens zorgaanbieders. De IGZ werkt vanuit het Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid in de uitvoering van het toezicht op het bestuur in de zorg. Mensen die klachten hebben over de kwaliteit van geboden zorg kunnen voor advies terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt werkt intensief samen met de inspectie. 
 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de instantie die onderzoekt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling. Dit gebeurt op basis van een aantal criteria die voor iedereen gelijk zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat iemand 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft en hulp en ondersteuning vanuit de eigen omgeving niet langer voldoende is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het CIZ legt de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor Wlz-zorg vast in een indicatiebesluit. Dit indicatiebesluit stuurt CIZ door naar het plaatselijke zorgkantoor waarna in overleg met de cliënt afspraken worden gemaakt over de zorgverlening.
 
 

Personeelsorganisaties

GGZ Nederland
GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De organisatie telt ruim honderd aangesloten zorgaanbieders en daarmee vertegenwoordigt GGZ Nederland zo'n 90 procent van de zorg en het personeel in de ggz. GGZ Nederland streeft ernaar om namens de aangesloten instellingen goede afspraken te maken met de overheid, politiek, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners. De organisatie wil hiermee bereiken dat instellingen de ruimte krijgen om innovatieve zorg van hoge kwaliteit te (blijven) leveren.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de grootste beroepsvereniging voor psychologen. Het NIP telt ruim 13.000 leden. Het instituut vertegenwoordigt zowel de professie als wetenschap van de psychologie. Ook waakt het NIP over de kwaliteit van het vak en de normering ervan. Het NIP treedt op als gesprekspartner namens het vakgebied voor overheden en als dienstverlener en belangenbehartiger voor de leden. 
 
Mezzo – Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Zorgvrijwilligers
Mezzo is de landelijke vereniging die zich inzet voor iedereen die op vrijwillige basis zorgt voor familieleden, vrienden, of buren die hulp of ondersteuning nodig hebben. Samen met 350 aangesloten organisaties geeft Mezzo informatie, advies en steun aan mantelzorgers. Ook brengt de vereniging hulpvragers met zorgvrijwilligers in contact. Mezzo streeft ernaar dat mensen zo veel mogelijk op hun eigen wijze voor elkaar kunnen zorgen. De vereniging wil dit doen door te werken aan de samenwerking tussen formele en informele zorg en goede ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Vrijwilligers kunnen bij Mezzo terecht voor vragen over wet- en regelgeving, geldzaken en de combinatie werk en mantelzorg.
 
 

Patiëntenorganisaties

Landelijk Platform GGz
Landelijk Platform GGz (LPGGz) is de landelijke koepelorganisatie van 20 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ. De LPGGz vertegenwoordigt daarmee ruim een miljoen Nederlanders die jaarlijkse een beroep doen op geestelijke gezondheidszorg. De organisatie streeft ernaar de positie van kwetsbare groepen in de samenleving te verbeteren en treedt op als gesprekspartner van de politiek, beleidsmakers en -uitvoerders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties.

MEE Nederland
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun directe omgeving op alle leefgebieden en in alle levensfasen. De landelijke branchevereniging MEE Nederland bestaat uit 22 regionale MEE-organisaties verspreid over het land. 

Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Voor een uitgebreid overzicht van alle organisaties, of om een specifieke organisatie te vinden kunt u terecht op de zoekpagina van de Nationale Zorggids.
 

© Nationale Zorggids