Nationale Zorggids

NZG Financiering

Hoe wordt jeugdzorg bekostigd?

Gemeenten zijn in de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdzorg. Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) levert de middelen die gemeenten nodig hebben als een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds. De hoogte daarvan bepaalt het ministerie aan de hand van een aantal rekenregels die in de bestuursafspraken zijn opgenomen. Binnen het gemeentefonds is de algemene uitkering de grootste component. Het bedrag aan algemene uitkering wordt verdeeld over de gemeenten door middel van maatstaven, zoals het inwonertal en de oppervlakte van een gemeente, een aan de maatstaven gekoppeld gewicht (bedrag per eenheid) en de uitkeringsfactor. Die drie zijn aan voortdurende veranderingen onderhevig.

 

Persoonsgebonden budget 

Mensen met een indicatie voor zorg kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit budget kunnen cliënten zelf hun zorg organiseren en zorgverleners kiezen. Het pgb wordt door de Sociale Verzekeringsbank op basis van declaraties uitbetaald aan de ingehuurde zorginstanties. Door wie het persoonsgebonden budget wordt geboden hangt af van de zorg die verleend wordt en welke wetgeving daarmee gemoeid is.
 
Zvw-pgb
Volwassenen die een indicatie hebben voor wijkverpleging en jeugd met een indicatie voor verpleging aan huis of voor intensieve kindzorg kunnen een pgb krijgen volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw-pgb wordt geboden door de zorgverzekeraar. Cliënten kunnen het pgb gebruiken voor verpleging of verzorging aan huis of op een andere locatie, zoals school of werk. Voorwaarde voor een pgb uit de Zvw is dat er sprake is van een specifieke zorgvraag waardoor geen gebruik gemaakt kan worden van de thuiszorginstellingen die een contract hebben met de zorgverzekeraar. Specifieke zorgvragen spelen bijvoorbeeld als de zorg op ongebruikelijke tijden of op verschillende plaatsen nodig is of  moeilijk vooraf in te plannen is.
 
Wmo-pgb
De aanvraag voor een pgb uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) loopt via de gemeente. Het gaat daarbij om ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, begeleiding in het dagelijks leven, dagbesteding of woningaanpassingen en andere voorzieningen zoals een rolstoel. Om een Wmo-pgb te krijgen moet de cliënt duidelijk maken waarom de door de gemeente ingekochte zorg niet geschikt is. Daarbij moet de cliënt in staat zijn om zelf zorg in te kopen of iemand te machtigen om dat te doen en moet de ingekochte ondersteuning gericht zijn op het mogelijk maken van een zelfstandig leven.
 
Wlz-pgb
Aanvragen van een Wet langdurige zorg-pgb (Wlz-pgb) moet bij het lokale zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt op basis van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of iemand een pgb krijgt of beter zorg in natura kan ontvangen. De Wlz-pgb is bestemd voor jeugd en volwassenen die blijvend permanent toezicht of zorg nodig hebben maar thuis blijven wonen. Met het pgb kunnen zij zelf contracten afsluiten met zorgverleners.
 
Jeugdhulp-pgb
De aanvraag voor een pgb uit de Jeugdwet loopt via de gemeente. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook specialistische hulp voor jeugd met een beperking, jeugd-ggz, gesloten jeugdhulp en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 
 
 
Overige vergoedingen
 
Kinderbijslag
Alle ouders in Nederland kunnen per kind kinderbijslag krijgen, ongeacht de hoogte van hun inkomen. De overheid betaalt de kinderbijslag. De vergoeding is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kind(eren) tot 18 jaar. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van het kind en van waar het kind woont.
 
Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Ouders die in aanmerking komen voor het kindgebonden budget krijgen deze tegemoetkoming bovenop de kinderbijslag. De Belastingdienst contacteert ouders die in aanmerking komen voor het kindgebonden budget uit zichzelf. Ouders die geen bericht hebben ontvangen maar wel denken in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget kunnen deze via de website van de Belastingdienst Toeslagen aanvragen. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke vergoeding. Of iemand in aanmerking komt voor de tegemoetkoming hangt dus af van het inkomen. Een proefberekening voor het kindgebonden budget kan ook gemaakt worden op de website van de Belastingdienst Toeslagen.
 

Vergoeding voor pleegouders
Pleegouders kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van hun pleegkind. De pleegouder vraagt deze pleegvergoeding aan bij de organisatie die het kind bij de pleegouders plaatst. Deze pleegzorgorganisatie keert de pleegvergoeding ook uit. De pleegvergoeding is een basisbedrag dat de overheid jaarlijks vaststelt. Hoe hoog het basisbedrag is, hangt af van de leeftijd van het pleegkind. 

© Nationale Zorggids