Kabinet trekt 312 miljoen euro uit voor bouw zorggeschikte woningen

Het kabinet trekt de komende jaren 312 miljoen euro uit om corporaties en zorgaanbieders te stimuleren 20.000 betaalbare zorggeschikte woningen in de sociale huur te bouwen. Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg heeft daarvoor de subsidieregeling zorggeschikte woningen in internetconsultatie gebracht. Dit meldt Rijksoverheid.

De zorggeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben (Wlz-indicatie) en in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan.

Woningbouwdoelstelling ouderen

Tot 2030 is de doelstelling om 290.000 woningen voor ouderen te bouwen: 170.000 nultredenwoningen, 80.000 regulier geclusterde woningen en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken. 20.000 van die geclusterde verpleegzorgplekken zijn betaalbare woningen die vallen binnen de sociale huur. De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bouwkosten van deze zorggeschikte woningen. Zorggeschikte woningen vragen namelijk om meer investeringen ten opzichte van reguliere woningen. Bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte, ruimere kamers en bredere gangen en deuren, zodat zorgverleners voldoende ruimte hebben om ook zorg te verlenen in de bad- en slaapkamer.

Er zijn meerdere woonvormen mogelijk: woonvormen waar de bewoners allemaal een Wlz-indicatie hebben, woonvormen waar een vleugel of deel van de woningen geschikt/bestemd is voor mensen met een zwaardere zorgvraag en een woonvorm waar in elke woning zorggeschikt is en waar een deel van de bewoners een Wlz-indicatie heeft. De verwachting is dat mensen met een partner in de toekomst vaker zullen verhuizen naar een geclusterde woonvorm waar mensen met en zonder (zware) zorgvraag door elkaar wonen. Daardoor kunnen bewoners elkaar helpen en kunnen mensen langer in hun eigen woning blijven wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben.

Eisen aan zorggeschikte woningen

Corporaties en zorgaanbieders die gebruik willen maken van de regeling worden verplicht om vooraf afspraken te maken met het zorgkantoor over het aantal Wlz-cliënten dat ze structureel willen huisvesten. Per project dient minimaal 30 procent van het aantal woningen toegewezen te worden aan Wlz-cliënten. De aanvragers moeten ook rekening houden met dementievriendelijk wonen. De subsidieregeling blijft tenminste beschikbaar tot 2027 en is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Door: Nationale Zorggids