Mondzorg moet onderdeel zorg thuiswonende kwetsbare ouderen worden

Een goede mondgezondheid is van wezenlijk belang voor het algemeen welbevinden van ouderen. Toch zijn er in Nederland ruim 300.000 thuiswonende kwetsbare ouderen met een matige tot slechte mondgezondheid. Om (het risico op) mondproblemen zo klein mogelijk te houden is tijdige signalering en multidisciplinaire samenwerking tussen mondzorgverleners en eerstelijnszorgverleners noodzakelijk. Daarnaast zal de mondzorg beter toegankelijk moeten worden voor de kwetsbare oudere zelf. Dat meldt Nivel. 

Mondproblemen bij thuiswonende kwetsbare ouderen worden lang niet altijd herkend en onderkend, waardoor deze groep mensen steeds vaker buiten beeld blijft bij tandartsen en andere mondzorgverleners. Het Nivel onderzocht hoe de kwaliteit van en de toegang tot mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen verbeterd kan worden.

Mondzorg als integraal onderdeel van eerstelijnszorg niet eenvoudig

Mondzorgverleners en zorgverleners in de eerste lijn zijn het unaniem eens dat mondzorg integraal onderdeel zou moeten zijn van eerstelijnszorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen. In de praktijk blijkt het geven van kwalitatief goede mondzorg echter niet eenvoudig en loopt men tegen de nodige knelpunten aan. We noemen de belangrijkste die in het onderzoek naar voren kwamen.

Belang goede mondzorg niet altijd onderkend

Men is zich vaak onvoldoende bewust van het belang van mondgezondheid. Dit geldt niet alleen voor kwetsbare ouderen zelf en hun mantelzorgers maar ook voor eerstelijnszorgverleners als huisartsen, praktijkondersteuners (POHs) en wijkverpleegkundigen. Andersom beschikken eerstelijnszorgverleners en mantelzorgers die betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare ouderen over te weinig kennis en te weinig vaardigheden om mondproblemen te herkennen en hier preventief aandacht aan te besteden.

Toegang tot mondzorg vaak lastig 

Voor de kwetsbare oudere zelf blijkt de zorg vaak slecht toegankelijk, zowel in logistiek als financieel opzicht. De slechte toegang wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door fysieke beperkingen en daaraan gerelateerde mobiliteitsproblemen, ontbreken van hulp bij vervoer, moeite met het maken van een afspraak door beperkte gezondheidsvaardigheden en te weinig financiële middelen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/mondzorg-moet-integraal-onderdeel-worden-van-zorg-aan-thuiswonende-kwetsbare-ouderen, 07-12-2021