SCP: ‘Meer aandacht voor beleid vitale ouderen vergroot welbevinden'

Door beleid niet alleen te richten op zorg en ondersteuning van hulpbehoevende ouderen maar juist ook op vitale ouderen, vergroot het welbevinden van ouderen en blijven ze actief en middenin de samenleving. De groep vitale ouderen heeft daardoor minder snel zorg en ondersteuning nodig, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat inzichten en handvatten geeft voor een betere kwaliteit van leven van vitale ouderen. 

De vergrijzing in Nederland legt een grote druk op de maatschappij. Het SCP vindt dat het nieuwe kabinet het land moet voorbereiden op de veranderen behoeften van een snel vergrijzende samenleving. Daarvoor zijn oplossingen nodig op het gebied van welzijn en zorg, maar ook op het gebied van werk, wonen en samenleven. Nieuw SCP-onderzoek laat zien hoe Nederland het maatschappelijk potentieel van mensen op de AOW-leeftijd kan vergroten, hoe zij vitaal kunnen zijn en actief kunnen bijdragen.

Kijken naar levensfase

Beleid moet volgens SCP niet enkel gericht zijn op leeftijd, maar ook op levensfase. Er zijn namelijk grote verschillen tussen gepensioneerden. 75 procent van hen is vitaal, ondernemend en betrokken. Met 25 procent gaat het minder goed: zij hebben gezondheidsproblemen, een klein of geen sociaal netwerk en doen daardoor ook weinig buiten de deur. Door ook in het vermogen van de vitale groep ouderen te investeren, zien zij hun derde levensfase verlengd worden en belanden ze minder snel in de vierde fase (de hulpbehoevende fase).

Meer baten en minder kosten

Daarom pleit SCP voor het investeren in het vergroten van de betekenisvolle rol van ouderen voor de samenleving. De meeste ouderen hebben een actief verenigingsleven, doen veel culturele en sportieve activiteiten en zijn vrijwilliger. Zij komen uitgesteld in de zorgbehoevende fase en hierdoor stijgen de baten van de vergrijzende bevolking en nemen de zorgkosten af. Het SCP heeft het Welbevinden Participatie Hulpbronnen-model (WPH) ontwikkeld dat beleidsmakers helpt om het potentieel van de vergrijzing in de derde levensfase van ouderen te vergroten met persoonlijke en maatschappelijke investeringen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky