Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Het wetsvoorstel van Kuipers regelt dat zorgverleners worden verplicht om gegevens elektronisch uit te wisselen. Het idee achter het wetsvoorstel is dat zorgprofessionals over adequate, actuele en uniforme informatie behoren te beschikken. De komende jaren moeten er "genormaliseerde eisen voor taal en techniek" komen, op basis waarvan gegevens simpel elektronisch uit te wisselen zijn. Dat meldt de Tweede Kamer. 

Van den Berg (CDA) wil graag beter regelen hoe informatie wordt uitgewisseld. Zo wil ze medisch-specialistische bedrijven verplichten tot het gebruik van systemen die kunnen communiceren met de systemen in ziekenhuizen. Ook pleit ze voor het gebruik van open internationale standaarden. En volledige interoperabiliteit, het zonder beperkingen uitwisselen van gegevens tussen systemen, moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

Paulusma (D66) vraagt de minister om de regie te nemen en te zorgen voor uniformiteit, zodat het eenvoudiger wordt om informatie met elkaar te delen. Die regie is nodig, vindt ook Ellemeet (GroenLinks, ook namens PvdA), omdat Nederland bij dit onderwerp achterloopt op andere landen.

Kuipers begrijpt de wens om nu al meer te regelen. Deels gaat hij daarin mee, maar we moeten volgens hem ook niet alles wat nodig is, in één wet willen vastleggen. Waar het enigszins kan, zal worden overgestapt op het direct delen van gegevens tussen ICT-systemen, maar er moeten regelmatig nog grote stappen worden gezet om interoperabiliteit te bereiken.

Noodsituaties

Moeten medische hulpverleners in noodsituaties de medische gegevens van patiënten kunnen inzien? Van den Hil (VVD) vindt van wel en wil dit wettelijk regelen. Gegevens zouden volgens haar dan alleen niet gedeeld mogen worden als iemand daar bewust via een opt-out voor heeft gekozen.

Minister Kuipers is bezig met een wetsvoorstel om in de acute zorg medische gegevens direct beschikbaar te maken voor zorgverleners. De bedoeling is om dit voor de zomer van 2023 naar de Kamer te sturen.

Veiligheid en privacy

Het uitwisselen van medische gegevens moet zo veilig mogelijk plaatsvinden, vindt Hijink (SP), want het gaat om persoonlijke en gevoelige informatie. Daarom wil hij in de wet vastleggen dat het altijd gebeurt met zogenaamde end-to-endbeveiliging. Ook pleit hij voor een door de overheid aangeboden app waarmee patiënten veilig hun medische gegevens kunnen inzien.

Ook Agema (PVV) vraagt aandacht voor de medische gegevens van patiënten. Zijn er voldoende waarborgen om handel in deze gegevens te voorkomen? De plannen voor European Health Data Space (EHDS) baren haar in dat licht zorgen. Dat geldt ook voor Van der Plas (BBB): wij willen geen Big Brotherachtige toestanden.

Dit wetsvoorstel gaat alleen over uitwisseling van gegevens binnen Nederland, zegt de minister. EHDS maakt het mogelijk om gegevens ook met andere EU-landen te delen als een burger zorg nodig heeft, maar altijd onder de voorwaarde dat de privacy gewaarborgd is.

Softwareleveranciers

Gebrekkige software kan ertoe leiden dat patiënten overlijden. In 2Doc: Dodelijke zorg komt naar voren dat de monopoliepositie van softwareleveranciers ervoor zorgt dat ziekenhuizen veel te veel betalen voor slecht functionerende software. De ACM is bezig met een onderzoek. Een aantal woordvoerders pleit daarom voor een vergunningplicht voor softwareaanbieders in de zorg.

Kuipers wijst op de mogelijkheden voor zorgpartijen om meer samen te werken bij het inkopen van ICT. Daarnaast wordt onderzocht hoe hoge winsten beperkt kunnen worden. Ook kijkt de minister naar de optie om een gedragscode in te voeren of een convenant te sluiten.

De Kamer stemt op 27 september over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Door: Nationale Zorggids