NZG Organisaties en diensten

OVERHEIDSINSTANTIES EN SEMI-OVERHEIDSINSTANTIES

Zorginstituut Nederland (ZiN)
Het Zorginstituut Nederland (ZiN) is een overheidsorganisatie die erop toeziet dat mensen verzekerd zijn en via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) de voor hen noodzakelijke zorg krijgen. Het Zorginstituut is daarbij de advies- en uitvoeringsorganisatie voor deze twee wettelijke ziektekostenverzekeringen. Het instituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. Het onderdeel Innovatie Zorgberoepen & opleidingen adviseert het ministerie van VWS over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg.
 
Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn ook overheidsorganen die betrokken zijn bij de zorgsector.
 

UITVOERINGSINSTANTIES

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is de uitvoeringsinstantie van financiële regelingen in de zorg. Zo int het CAK de eigen bijdrage die cliënten met een indicatie voor de Wmo en/of Wlz moeten betalen en de ouderbijdrage binnen de Jeugdwet. Daarnaast is het CAK verantwoordelijk voor de financiering van instellingen voor langdurige zorg. Tot slot kunnen mensen die op reis gaan en medicijnen gebruiken die onder de Opiumwet vallen bij het CAK een verklaring aanvragen om deze medicijnen mee naar het buitenland te mogen nemen. 
 
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW en de Kinderbijslag. De SVB regelt ook de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget (pgb). De SVB is er verantwoordelijk voor dat zorgverleners die pgb-zorg geleverd hebben aan het eind van de maand hun vergoeding krijgen op basis van declaraties.
 

PERSONEELS- EN PATIËNTENORGANISATIES

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is de brancheorganisatie en belangenbehartiger van de zorgverzekeraars. Alle verzekeringsmaatschappijen voor zorgverzekeringen zijn aangesloten. De ZN zet zich onder meer in voor het versterken van de rol van zorgverzekeraars in het publiek/private stelsel, kostenbeheersing in de zorg en verbetering van de kwaliteit. 

Per Saldo
Per Saldo is de belangenvereniging voor iedereen met een persoonsgebonden budget (pgb). De vereniging telt zo'n 25.000 leden. Wie vragen heeft over de regelgeving rond het pgb kan terecht bij Per Saldo voor ondersteuning. Naast brochures en een ledenmagazine biedt de stichting ook cursussen en bijeenkomsten. Voor budgethouders met specifieke vragen houdt Per Saldo spreekuur in Utrecht en is er een telefonische informatie- en advieslijn. 
 
Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)
De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) is een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties. De in totaal ruim 160 lidorganisaties zetten zich in voor een specifieke groep patiënten met een lichamelijke of verstandelijke handicap of psychiatrische stoornis of zijn actief op het terrein van de verzorging en verpleging, ziekenhuiszorg en huisartsenzorg. De federatie biedt een platform voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging. De NPCF maakt zich sterk voor de positie van de patiënt in het zorgstelsel en gaat daarbij vooral uit van de ervaringen van patiënten zelf. Daarnaast biedt de federatie via diverse kanalen informatie om mensen te helpen bij het maken van keuzes in de zorg.
 

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)
De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar. De medewerkers van de SKGZ helpen problemen op te lossen via bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen en bindende adviezen van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Mensen kunnen terecht bij de SKGZ wanneer zij er met hun zorgverzekeraar niet uit komen. De SKGZ is door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Financiën, en Veiligheid en Justitie aangewezen als instantie tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor de zorgverzekeringen en de aanvullende ziektekostenverzekeringen. www.skgz.nl

 
Er zijn veel verschillende zorgverzekeringen in Nederland. Voor een uitgebreid overzicht van alle organisaties, of om een specifieke organisatie te vinden kunt u terecht op de zoekpagina van de Nationale Zorggids.
 
© Nationale Zorggids