NZG Wet- en regelgeving

In de Nederlandse Grondwet staat dat de overheid maatregelen dient te treffen die de volksgezondheid moeten bevorderen. Om die reden bestaat in Nederland een systeem dat garandeert dat medische zorg voor iedereen financieel toegankelijk is. Er zijn meerdere wetten en regels van toepassing. 

De Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die garandeert dat iedereen die in Nederland woonachtig of werkzaam is een basisverzekering afsluit. De Zvw heeft tot doel ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland noodzakelijke medische zorg kan ontvangen. De dekking van de basisverzekering wordt door de overheid vormgegeven en jaarlijks herzien. De Zorgverzekeringswet bepaalt dus voor welke zorg zorgverzekeraars moeten betalen. De basisverzekering dekt bijvoorbeeld de standaardkosten die gemaakt worden bij huisarts- en ziekenhuisbezoek.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo)
De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een huisarts, een tandarts of een specialist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo). Klik hier om meer te lezen over de Wgbo.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is bepaald dat zorgverleners zorgvuldig om moeten gaan met medische en persoonlijke gegevens. De Wbp regelt daarnaast ook het recht op privacy. Alle patiëntgegevens worden bijgehouden in een medisch dossier. Medische hulpverleners zijn verplicht dit medisch dossier bij te houden. In het dossier staat onder meer informatie over ziekte en behandeling. Een gedeelte van deze gegevens is beschikbaar voor zorgverzekeraars of het Centraal Administratiekantoor (CAK) om vast te stellen of een patiënt recht heeft op een vergoeding.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Op 1 januari 2016 treedt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking. De wet bevat regels voor de kwaliteit van de zorg en voor de behandeling van klachten en geschillen in de zorg. De nieuwe wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg.

© Nationale Zorggids