Normal_arbeidsbeperking__participatiewet

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Carola Schouwen van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben besloten re-integratieondersteuning door UWV tijdelijk óók mogelijk te maken voor mensen die als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn aangemerkt. Mensen met een Wajong-DGA- of IVA-uitkering hebben bij UWV aangegeven voor re-integratieondersteuning in aanmerking te willen komen. De pilot past binnen de ambitie van het kabinet om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en de positie van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren. Dit meldt Rijksoverheid. 

Re-integratieondersteuning op eigen verzoek is mogelijk voor mensen met een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) of een Wajong-uitkering met DGA (Duurzaam Geen Arbeidsvermogen). De tijdelijke mogelijkheid tot re-integratie ondersteuning loopt van 22 april 2023 tot 1 april 2028.

Re-integratie dienstverlening

Met de inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) kan UWV het volledige ondersteuningsaanbod inzetten, bijvoorbeeld een traject zoals Werkfit, Naar Werk IPS of scholing. Ook kan UWV de re-integratie-instrumenten loondispensatie en proefplaatsing toekennen en financieel advies beschikbaar stellen.

Gedurende de looptijd van de AMvB gelden voor de deelnemers geen re-integratieverplichtingen. Daarnaast vinden er geen herbeoordelingen plaats op basis van verdiensten tot oktober 2027.

Door: Nationale Zorggids