NZG Organisaties en Diensten

Overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties

Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) is het departement van de Rijksoverheid dat in de eerste plaats zorg draagt voor de gezondheidszorg in Nederland. Het ministerie stelt beleid op met betrekking tot onder meer ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en zorgverleners. Het ministerie is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid en de nodige preventieve maatregelen daartoe. Daarnaast is het ministerie belast met welzijnsbeleid voor specifieke doelgroepen. Hieronder vallen onder meer ouderenzorg, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening.
 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is de overheidsinstantie die het toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg verzorgt. Zij maakt deel uit van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten en adviseert bewindslieden. Om verantwoorde zorg te garanderen, kan de IGJ gebruikmaken van advies, stimulans, drang en dwang jegens zorgaanbieders. De IGJ werkt vanuit het Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid in de uitvoering van het toezicht op het bestuur in de zorg. Mensen die klachten hebben over de kwaliteit van geboden zorg kunnen voor advies terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt werkt intensief samen met de inspectie. 
 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de instantie die onderzoekt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling. Dit gebeurt op basis van een aantal criteria die voor iedereen gelijk zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat iemand 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft en hulp en ondersteuning vanuit de eigen omgeving niet langer voldoende is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het CIZ legt de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor Wlz-zorg vast in een indicatiebesluit. Dit indicatiebesluit stuurt CIZ door naar het plaatselijke zorgkantoor waarna in overleg met de cliënt afspraken worden gemaakt over de zorgverlening.
 
 

Personeelsorganisaties

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie van instellingen op het gebied van gehandicaptenzorg. Zij behartigt de belangen voor de verschillende instellingen die er bestaan in de sector. Uitgangspunten daarbij zijn de bevordering van de emancipatie van gehandicapten, de verbetering van de toegankelijkheid van de zorg en samenwerking tussen de verschillende organisaties.
 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
De V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in Nederland. Het is de grootste beroepsvereniging van Nederland. De vereniging behartigt de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden en zet zich in voor de beroepsnorm en beroepsvernieuwing. Daarnaast is de V&VN uitvoerende in het bijhouden van het Verpleegkundigen Specialisten Register en het Kwaliteitsregister V&V
 
Mezzo – Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Zorgvrijwilligers
Mezzo is de landelijke vereniging die zich inzet voor iedereen die op vrijwillige basis zorgt voor familieleden, vrienden, of buren die hulp of ondersteuning nodig hebben. Samen met 350 aangesloten organisaties geeft Mezzo informatie, advies en steun aan mantelzorgers. Ook brengt de vereniging hulpvragers met zorgvrijwilligers in contact. Mezzo streeft ernaar dat mensen zo veel mogelijk op hun eigen wijze voor elkaar kunnen zorgen. De vereniging wil dit doen door te werken aan de samenwerking tussen formele en informele zorg en goede ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Vrijwilligers kunnen bij Mezzo terecht voor vragen over wet- en regelgeving, geldzaken en de combinatie werk en mantelzorg.
 
 

Patiëntenorganisaties

Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad
De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) is de koepelorganisatie voor 190 landelijke en regionale organisaties voor mensen met een chronische ziekte of handicap. De CG-Raad ontstond op 1 januari 2001 uit een samensmelting van de Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad (FNG) en het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken (WOCZ). De raad zet zich in voor de belangen van chronisch zieke en gehandicapte mensen op gebieden als onderwijs, werk, wonen, mobiliteit en gelijke rechten. 
Ook verstrekt de CG-Raad diensten en informatie via publicaties, websites en studiebijeenkomsten, en biedt zij juridische hulp aan haar leden.
 
MEE 
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun directe omgeving op alle leefgebieden en in alle levensfasen. Verspreid over het land zijn er 22 regionale MEE-organisaties. MEE Nederland treedt op als landelijke brancheorganisatie voor de regionale afdelingen. 
 
Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de gehandicaptenzorg in Nederland. Voor een uitgebreid overzicht van alle organisaties, of om een specifieke organisatie te vinden kunt u terecht op de zoekpagina van de Nationale Zorggids.
 

© Nationale Zorggids