Afspraken over informatie-uitwisseling zorgelijke financiële situaties jeugdzorg

De Jeugdautoriteit (JA) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Daarin hebben zij afspraken vastgelegd over onderlinge samenwerking, het uitwisselen van informatie en het signaleren van risico’s bij gecombineerde aanbieders. Dit zijn zorgaanbieders die zowel jeugdzorg als zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren. Dit meldt de NZa. 

De twee organisaties hebben afgesproken dat zij elkaar informeren over zorgwekkende financiële situaties bij instellingen die zowel jeugdzorg als zorg vanuit de Zvw of Wlz leveren, waardoor burgers geen zorg meer dreigen te krijgen. Ook informeren ze elkaar tijdig over onderzoeken die elkaars werkveld kunnen raken en geven ze gezamenlijk gevraagd en ongevraagd advies aan de Minister van VWS over aangelegenheden die zowel Jeugdautoriteit als NZa betreffen. Daarnaast zetten de Jeugdautoriteit en de NZa in op samen leren en ontwikkelen.

Over domeinen heen

“Zorginstellingen leveren vaak zorg over domeinen heen. Als wij relevante informatie met elkaar delen kunnen we samenwerken om een sluiting te voorkomen of faillissement gecontroleerd te laten verlopen”, aldus directeur Toezicht Karina Raaijmakers van de NZa.

Door: Nationale Zorggids