NZG Financiering

Er zijn verschillende kosten verbonden aan geboortezorg. Daar staan ook weer verschillende tegemoetkomingen vanuit de overheid, werkgevers en verzekeringen tegenover.

 

In hoeverre wordt geboortezorg vergoed door de zorgverzekering?

Kinderwens en vruchtbaarheid
Vruchtbaarheidsbehandelingen worden grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Hormoonbehandelingen bij de vrouw en kunstmatige inseminatie worden volledig door de basisverzekering vergoed. Bij IVF en MESA, PESA of TESE ingrepen, vergoedt de verzekering in principe de eerste drie behandelingen. Dit gaat altijd af van het eigen risico en soms geldt er een eigen bijdrage voor medicijnen.

Zwangerschap
Sommige prenatale onderzoeken komen voor eigen rekening. De combinatietest wordt alleen door de zorgverzekering vergoed als er een medische indicatie voor is. Sommige zorgverzekeraars hebben de test wel opgenomen in de aanvullende verzekering. Vervolgonderzoeken zoals de vlokkentest, de vruchtwaterpunctie en NIPT worden sinds 2015 vergoed maar komen wel ten laste van het eigen risico. De 20-weken echo wordt betaald door de zorgverzekering zonder gevolgen voor het eigen risico, dit geldt voor zowel de echo zelf als het voorafgaande gesprek.

Bevalling en kraamtijd
De kosten voor verloskundige zorg, de bevalling, kraamzorg en de huisarts worden vergoed door de basisverzekering en vallen niet onder het eigen risico. De kosten van de zorg rondom de bevalling, zoals laboratoriumonderzoek of vervoer naar het ziekenhuis, gaan wel af van het eigen risico.

Kraamzorg is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De basisverzekering geeft recht op minimaal 24 uur kraamzorg en maximaal 80 uur, verspreid over maximaal tien dagen. Afhankelijk van de verzekeraar kan de kraamverzorger zelf gekozen worden of doet de verzekeraar dit. Op basis van de individuele situatie kan het kraamcentrum bepalen of er meer kraamzorg nodig is.

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma en controles op het consultatiebureau zijn gratis.

 

Is er een eigen bijdrage voor geboortezorg?

Bij een ziekenhuisbevalling geldt een eigen bijdrage van 341,31 euro in 2017 voor de poliklinische bevalling en daarnaast 34 euro per dag voor de kraamzorg na de bevalling. De eigen bijdrage voor de ziekenhuisbevalling komt te vervallen wanneer er sprake is van een medische indicatie. In sommige gevallen kan de eigen bijdrage worden gedekt door de aanvullende zorgverzekering.

Voor kraamzorg geldt een verplichte eigen bijdrage. De meeste zorgverzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage via de aanvullende zorgverzekering. Voor het jaar 2017 is de eigen bijdrage vastgesteld op 4,30 euro per uur. 

 

Tegemoetkomingen overheid

Kinderbijslag
Alle ouders in Nederland krijgen voor elk kind dat ze hebben kinderbijslag, ongeacht de hoogte van hun inkomen. De overheid betaalt de kinderbijslag. De vergoeding is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kind(eren) tot 18 jaar. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van het kind en de woonsituatie. Als een kind niet thuis woont, bijvoorbeeld omdat het gehandicapt is, is het in sommige gevallen mogelijk dubbele kinderbijslag te krijgen. 

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Ouders die in aanmerking komen voor het kindgebonden budget krijgen deze tegemoetkoming bovenop de kinderbijslag. De Belastingdienst contacteert ouders die in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Ouders die geen bericht hebben ontvangen maar wel denken in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget kunnen deze via de website van de Belastingdienst Toeslagen aanvragen. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke vergoeding. Of iemand in aanmerking komt voor de tegemoetkoming hangt dus af van het inkomen. Een proefberekening voor het kindgebonden budget kan ook gemaakt worden op de website van de Belastingdienst Toeslagen.

© Nationale Zorggids