NZG Organisaties en Diensten

Overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is de overheidsinstantie die het toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg verzorgt. Zij maakt deel uit van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten en adviseert bewindslieden. Om verantwoorde zorg te garanderen, kan de IGJ gebruikmaken van advies, stimulans, drang en dwang jegens zorgaanbieders. De IGJ werkt vanuit het Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid in de uitvoering van het toezicht op het bestuur in de zorg. Mensen die klachten hebben over de kwaliteit van geboden zorg kunnen voor advies terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt werkt intensief samen met de inspectie. 
 
Consultatiebureau
Het consultatiebureau is een instelling voor preventieve gezondheidszorg. De zorg wordt gratis aangeboden. Alle kinderen in Nederland van 0 tot 4 jaar ontvangen via het consultatiebureau medische basiszorg, waaronder vaccinaties. De consultaties worden uitgevoerd door een consultatiebureau-arts en de wijkverpleegkundige. De bezoeken aan het consultatiebureau vinden op vaste momenten plaats vanaf het moment dat een kindje een maand oud is opdat de groei en ontwikkeling van het kind bijgehouden kan worden. Hierbij wordt onder meer gelet op de ontwikkeling van de gewrichten en de zintuigen, de lengte en het gewicht van het kind en de voeding. Nieuwe ouders kunnen op het consultatiebureau ook terecht met vragen over hun pasgeboren kind.
 
RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het Rijksvaccinatieprogramma ontwikkeld dat door het consultatiebureau uitgevoerd wordt.
 

Personeelsorganisaties

Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK)
De Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) is de beroepsvereniging voor zorgprofessionals in de kraamzorg, zowel in loondienst als zelfstandig. Ook leerling-kraamverzorgenden en gepensioneerden mogen lid worden. De NBvK vertegenwoordigt ongeveer 30 procent van de beroepsgroep. De NBvK behartigt de belangen van kraamverzorgenden en bewaakt de inhoud van de functie. Daarbij zet de vereniging zich in het bijzonder in voor het behoud van de positie van de kraamzorg in het Nederlandse zorgsysteem. Ook let de vereniging op de wensen van kraamvrouwen en hun gezinnen. 
 
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de beroepsvereniging voor (klinische) verloskundigen. De KNOV streeft naar de beste zorg voor zwangere vrouwen, hun partners en het (ongeboren) kind. De vereniging wil dit bereiken door verloskundigen te ondersteunen en professionalisering te stimuleren. Daarvoor maakt de KNOV een driejaarlijks kwaliteitsprogramma voor richtlijnen, scholing en registratie. Het programma wordt goedgekeurd door Zorgverzekeraars Nederland.
 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. De vereniging zet zich in voor het bewaken van de kwaliteit van de vrouwengezondheidszorg in het algemeen en de gynaecologische, verloskundige (obstetrie) en voorplantingsgeneeskundige specialismen. De vereniging treedt in de eerste plaats op als belangenbehartiger van beroepsbeoefenaren maar stelt zich ook tot taak om patiënten en hun naasten van goede informatie te voorzien. 
 

Patiëntenorganisaties

Patiëntenfederatie Nederland
De Patiëntenfederatie Nederland is een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties. De in totaal ruim 160 lidorganisaties zetten zich in voor een specifieke groep patiënten met een lichamelijke of verstandelijke handicap of psychiatrische stoornis of zijn actief op het terrein van de verzorging en verpleging, ziekenhuiszorg en huisartsenzorg. De federatie biedt een platform voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging. De patiëntenfederatie maakt zich sterk voor de positie van de patiënt in het zorgstelsel en gaat daarbij vooral uit van de ervaringen van patiënten zelf. Daarnaast biedt de federatie via diverse kanalen informatie om mensen te helpen bij het maken van keuzes in de zorg.
 
Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de kraamzorg in Nederland. Voor een uitgebreid overzicht van alle organisaties, of om een specifieke organisatie te vinden kunt u terecht op de zoekpagina van de Nationale Zorggids.
 

© Nationale Zorggids