Normal_normal_rolstoel_

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat de druk op de langdurige zorg toeneemt. In de nabije toekomst is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat mensen op tijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. In bepaalde regio’s en voor bepaalde doelgroepen is het tijdig bieden van passende zorg nu al een hele opgave. Dit meldt de Nza. 

Zorgkantoren hebben de wettelijke rol om ervoor te zorgen dat mensen die in hun regio een indicatie hebben voor langdurige zorg, op tijd passende zorg krijgen. De NZa roept de zorgkantoren op actief te sturen en mee te denken, om de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor cliënten in de toekomst te borgen. In het toezicht blijft de NZa hier aandacht voor houden.

Zorg die nodig is

Zorgkantoren slagen er nog wel in om vrijwel alle mensen in hun regio die recht hebben op langdurige zorg, op tijd zorg te bieden die ze nodig hebben. Vaak duurt het wel even voor cliënten op de juiste plek of op de plek van hun voorkeur terecht kunnen. Dan is eerst overbruggingszorg nodig, bijvoorbeeld door verpleegkundigen die thuis komen, met hulp van mantelzorgers uit het eigen netwerk.
In bepaalde regio’s en voor bepaalde doelgroepen is het tijdig bieden van passende zorg een hele opgave. Voor de verpleeghuiszorg namen de wachtlijsten in 2019 opnieuw toe, hoewel de stijging niet zo sterk was als in 2018. In de gehandicaptenzorg namen de wachtlijsten af, maar geven de zorgkantoren aan dat het voor cliënten met een complexe zorgvraag lastig is om een passende plek te vinden.

In 2020 heeft de corona-uitbraak grote impact op de levens van Wlz-cliënten, verwanten en zorgprofessionals. Tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak was te zien dat mensen langer wachten voor ze de stap zetten naar een instelling.

Toekomst

Door de vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt komen de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg verder onder druk te staan. In de nabije toekomst zien de zorgkantoren grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat mensen op tijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. De NZa roept de zorgkantoren op zich in te blijven spannen om via de zorginkoop en het sturen op doelmatige zorg het zorgaanbod aan te laten sluiten op de toenemende vraag naar zorg.


Door: Nationale Zorggids