Pakket aan maatregelen moet Wet BIG toekomstbestendiger maken

Het kabinet heeft ingestemd met een pakket aan maatregelen om de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijker gemaakt welke zorgverlener voorbehouden handelingen mag verrichten en moet er meer aandacht komen voor het leren van tuchtuitspraken door zorgverleners. Dit meldt Rijksoverheid. 

De Wet BIG geldt al lang als een waarborg voor de kwaliteit van de individuele zorgverlening en ter bescherming van de patiënt. Een aantal acties wordt ondernomen om de huidige mogelijkheden van de Wet BIG beter te benutten. Ook moeten deze acties ervoor zorgen dat de wet in de toekomst voldoende waarborgt dat patiënten geholpen worden door bekwame en bevoegde zorgverleners.

Onduidelijkheid over voorbehouden handelingen

Uit onderzoek blijkt dat er in de praktijk regelmatig onduidelijkheid is over de mogelijkheden en voorwaarden bij voorbehouden handelingen en de criteria voor het toelaten van nieuwe beroepen tot de Wet BIG. Dit kan tot verwarring leiden over wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke voorbehouden handelingen mag uitvoeren. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid in overleg met beroepsverenigingen, werkgevers en de Patiëntenfederatie besloten om onder andere een commissie te laten adviseren over criteria voor voorbehouden handelingen, toelating tot de Wet BIG en functioneel zelfstandige bevoegdheid. Deze criteria zijn heel belangrijk voor de werking van de Wet BIG, omdat ze bepalen wie wat mag doen en onder welke voorwaarden en waarborgen.

Wet BIG toekomstbestendiger maken

Het voorstel tot aanpassing omvat meer acties om de wet toekomstbestendiger te maken. Zo bestaat onder andere het plan om een BIG-raad in het leven te roepen, die kan adviseren over nieuwe voorbehouden handelingen. Ook wordt het medisch tuchtrecht aangepast zodat het zich meer gaat richten op het leren en verbeteren door zorgverleners. Daarnaast worden er verschillende acties geïnitieerd om de deskundigheid van BIG-geregistreerde beroepsgroepen verder te bevorderen.

Door: Nationale Zorggids