Normal_broeikas

Ondanks de groei van de economie was de uitstoot van broeikasgassen in 2017 in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder. Er is minder steenkool en meer aardgas ingezet voor de elektriciteitsproductie. Ook is de luchtverontreiniging in Nederland de afgelopen decennia afgenomen. Nederland voldoet bijna overal aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Desondanks leeft de gemiddelde Nederlander toch nog ongeveer een jaar korter als gevolg van luchtverontreiniging. Dat meldt RIVM. 

Uit een jaarlijkse rapportage van het RIVM blijkt dat de uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, zwaveldioxiden en vluchtige organische stoffen in 2016 net als in voorgaande jaren licht is gedaald. De uitstoot van ammoniak is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015 en ligt met 127 kiloton net onder het maximum dat vanuit Europa voor Nederland is bepaald. De toename wordt vooral veroorzaakt doordat er meer melk- en kalfkoeien gehouden worden.

Klimaatexpert prof. dr. ir. Guus Velders van het RIVM pleit voor samenhang tussen het klimaat- en luchtkwaliteitbeleid. “De bronnen voor broeikasgassen en luchtverontreiniging zijn vaak dezelfde; namelijk verkeer, industrie en landbouw. Fijn stof zorgt bijvoorbeeld voor luchtverontreiniging maar kan ook bijdragen aan opwarming van de aarde.” Een integrale aanpak van bronnen is aan te bevelen om te voorkomen dat een maatregel ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen extra uitstoot van luchtverontreiniging oplevert of andersom.

Door: Redactie Nationale Zorggids