NZG Organisaties en Diensten

Overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een zelfstandige organisatie die toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De NZa controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich houden aan de wetten en regels binnen de Zorgverzekeringswet. Daarnaast stelt de NZa de tarieven vast voor zorgbehandelingen zoals bezoek aan huisarts en tandarts of verblijf in een zorginstelling. De NZa valt onder het toezicht van het ministerie van VWS. De instelling adviseert de minister en staatssecretaris van VWS, gevraagd en ongevraagd, over mogelijke verbeteringen in wet- en regelgevingen. 

Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport en de inspectie voor de gezondheidszorg zijn ook twee overheidsorganen betrokken bij de zorgsector. 
 
 

Personeelsorganisaties

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen. Vrijwel alle algemene ziekenhuizen zijn lid, evenals veel specialistische centra zoals kankercentra, dialysecentra, revalidatiecentra en audiologische centra. De NVZ treedt op als belangenbehartiger van deze instellingen en streeft naar het creëren van hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg. De NVZ vindt het daarnaast belangrijk dat de kwaliteit van de ziekenhuiszorg meetbaar en zichtbaar gemaakt wordt en dat er een beter inzicht komt in de diversiteit van ziekenhuizen en zorginstellingen.
 
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) 
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende UMC's in Nederland. De NFU komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen en heeft als doel ervoor te zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap rekening houden met de rol van de UMC's in dit geheel.
 
Federatie Medisch Specialisten (FMS)
De Federatie Medisch Specialisten (FMS) is de beroepsvereniging voor medisch specialisten in Nederland. Via diverse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie zo'n 20.000 medisch specialisten. De Federatie vindt het belangrijk dat medisch specialisten invloed blijven houden op de inhoud van het vak. De Federatie zet zich samen met wetenschappelijke verenigingen in voor de beroepsbelangen van medisch specialisten en de kwaliteit van (vervolg)opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.
 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
De V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in Nederland. Het is de grootste beroepsvereniging van Nederland en is ontstaan uit een fusie in 2006 tussen koepelorganisatie AVVV (Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden) en diverse lidorganisaties. De vereniging behartigt de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden en zet zich in voor de beroepsnorm en beroepsvernieuwing. Daarnaast is de V&VN uitvoerende in het bijhouden van het Verpleegkundigen Specialisten Register en het Kwaliteitsregister V&V. 
 
 

Patiëntenorganisaties

Patiëntenfederatie Nederland
Patiëntenfederatie Nederland is een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties. De in totaal ruim 160 lidorganisaties zetten zich in voor een specifieke groep patiënten met een lichamelijke of verstandelijke handicap of psychiatrische stoornis of zijn actief op het terrein van de verzorging en verpleging, ziekenhuiszorg en huisartsenzorg. De federatie biedt een platform voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging. Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor de positie van de patiënt in het zorgstelsel en gaat daarbij vooral uit van de ervaringen van patiënten zelf. Daarnaast biedt de federatie via diverse kanalen informatie om mensen te helpen bij het maken van keuzes in de zorg.
 
Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de ziekenhuiszorg in Nederland. Voor een uitgebreid overzicht van alle organisaties, of om een specifieke organisatie te vinden kunt u terecht op de zoekpagina van de Nationale Zorggids.
 
© Nationale Zorggids