NZG Cao's in de zorg

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een verzameling van afspraken tussen werkgevers en werknemers (vertegenwoordigd door vakbonden). In deze schriftelijke overeenkomst staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. De afspraken kunnen gaan over salaris, werktijden en verlofregelingen, personeelsbeleid, scholing, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden. De cao is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst die de werknemer en werkgever individueel met elkaar afsluiten. Een cao vervangt de wettelijke regels op arbeidsrecht niet maar vormt ook hier een aanvulling op. De afspraken in de cao vallen vaak gunstiger uit voor de werknemer dan de wettelijke regels. De cao-afspraken mogen nooit in tegenspraak zijn met de wet.
 
Soorten cao's
Er zijn twee soorten cao's: een bedrijfstak-cao en een ondernemings-cao. Een bedrijfstak-cao geldt voor een sector als geheel en wordt afgesloten tussen een of meer werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties. De ondernemings-cao wordt afgesloten tussen een werkgever en een of meer werknemersorganisaties en geldt alleen binnen het betreffende bedrijf. 
 
Looptijd cao
Een cao wordt afgesloten voor een vastgestelde termijn. Wanneer de contractperiode is verstreken vervalt de cao en moet een nieuwe cao worden overeengekomen. Zolang er geen akkoord is bereikt tussen werkgevers en vakbonden over een nieuwe cao, blijven vaak de afspraken uit de oude overeenkomst gelden.
 

Bedrijfstak-cao's in de zorg

Ambulancezorg
 
Apotheken
 
Geestelijke gezondheidszorg
 
Gehandicaptenzorg
 
Gezondheidscentra
 
Huisartsen
 
Jeugdzorg
 
Kraamzorg
 
Reclassering
 
Universitair Medische Centra
 
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
 
Sociaal Werk
 
Zelfstandige klinieken
 
Ziekenhuizen
 
Zorgverzekeraars
 
© Nationale Zorggids