NZG Organisaties en Diensten

Overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een zelfstandige organisatie die toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De NZa controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich houden aan de wetten en regels binnen de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast stelt de NZa de tarieven vast voor zorgbehandelingen zoals bezoek aan huisarts en tandarts of verblijf in een zorginstelling. De NZa valt onder het toezicht van het ministerie van VWS. De instelling adviseert de minister en staatssecretaris van VWS, gevraagd en ongevraagd, over mogelijke verbeteringen in wet- en regelgevingen. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een overheidsinstantie voor kennis en onderzoek gericht op het bevorderen van de publieke gezondheid en een veilig leefmilieu. De taken van het RIVM dienen als ondersteuning van het overheidsbeleid. Het RIVM verricht onderzoek en is medeverantwoordelijk voor informatieverstrekking aan professionals en burgers over gezondheid, medicijnen, voeding, milieu en veiligheid. Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over deze thema's en brengt jaarlijks rapporten en adviezen uit. Daarnaast voert het RIVM de landelijke coördinatie over het Rijksvaccinatieprogramma voor jonge kinderen.
 
Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn ook twee overheidsorganen betrokken bij de zorgsector. 
 
 

Vakbonden

FNV
De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is de grootste vakbond van Nederland. De vakbond zet zich in voor de belangen van werknemers en onderhandelt met de overheid en werkgevers. De bond bestaat uit sectoren die opereren onder de vlag van het FNV. De sector Zorg & Welzijn vertegenwoordigt medewerkers uit de Nederlandse gezondheidszorg verdeeld over 12 branches. Namens deze medewerkers onderhandelt de vakbond met werkgevers over cao's.
 
CNV
Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) is een christelijke vakcentrale. De branche Zorg & Welzijn wordt vertegenwoordigd door de afdeling CNV Connectief. Daarbinnen is de branche onderverdeeld in diverse sectorgroepen die worden vertegenwoordigd door een landelijk groepsbestuur, zoals CNV Ziekenhuizen of CNV Jeugdzorg. De landelijke groepsbesturen behartigt de belangen van de eigen sectorgroep bij cao-onderhandelingen en ontwikkelingen die voor de eigen sector van belang zijn.
 
FCB
Het FCB (Fonds voor Collectieve Belangen) stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Het FCB streeft naar meer efficiëntie en onderlinge verbindingen tussen de drie branches door bijvoorbeeld collectieve ontwikkeling en gezamenlijke inkoop van producten en diensten. FCB is ook betrokken bij cao-onderhandelingen. De FCB wordt bestuurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, MOgroep, Jeugdzorg Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang.
 
 

Brancheorganisaties en beroepsverenigingen

ActiZ – brancheorganisatie voor zorgondernemers

Brancheorganisaties Zorg (BoZ) – brancheorganisatie waarin de organisaties ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN samenwerken aan de belangenbehartiging voor de branche

GGZ Nederland – brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

InEen – brancheorganisatie voor eerstelijnszorg

Jeugdzorg Nederland

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Landelijke Huisartsenvereniging

Mezzo – landelijke vereniging voor mantelzorgers

Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK)

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) – Organisatie die de acht samenwerkende UMC's in Nederland vertegenwoordigt

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) – branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) – brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg

Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD)

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

SoloPartners - brancheorganisatie voor zzp'ers in de zorg

Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de zorg in Nederland. Voor een uitgebreid overzicht van alle organisaties, of om een specifieke organisatie te vinden kunt u terecht op de zoekpagina van de Nationale Zorggids.

© Nationale Zorggids