NZG Wet- en regelgeving

Voor zorgprofessionals zijn een tweetal wetten erg belangrijk. De Wet BIG legt de bevoegdheden over handelingen in de zorg vast, terwijl de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst ingaat op de rechten en plichten van hulpverleners en patiënten. 
 
 
Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 
De Wet BIG werd in december 1993 ingevoerd. In de wet staan de bevoegdheden van personen vastgelegd over handelingen op het gebied van individuele gezondheidszorg. Het is een kaderwet, wat betekent dat de wet niet alles voorschrijft, maar kaders opstelt waarbinnen zorginstellingen het beleid vorm kunnen geven. De Wet BIG bepaalt aan welke eisen hulpverleners moeten voldoen om in het BIG-register opgenomen te worden. 
 
Wanneer een beroepsbeoefenaar onder de Wet BIG valt, kan deze professional beslissen of een risicovolle medische handeling, ook wel voorbehouden handeling, noodzakelijk is. Artsen mogen elk van deze handelingen uitvoeren of opdracht geven aan een andere zorgverlener om de handeling uit te voeren. Specialisten, zoals tandartsen en verloskundigen, mogen slechts die handelingen uitvoeren, die bij hun beroep horen. Verpleegkundig specialisten en physician assistents kunnen bevoegd zijn om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren. Niet zelfstandig bevoegde zorgverleners mogen onder voorwaarden in opdracht een voorbehouden handeling uitvoeren. Patiënten, ouders en familieleden die niet beroepsmatig voorbehouden handelingen uitvoeren vallen niet onder de bevoegdheidsregeling van de Wet BIG.
 
 
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo)
 
De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een huisarts, een tandarts of een specialist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo). Als een hulpverlener een patiënt behandelt, heeft deze patiënt op grond van de Wgbo een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. De patiënt hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de Wgbo staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en de patiënt zich aan houden.
 
© Nationale Zorggids