Logo_inspectie

De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben in augustus en september 2015 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van Veilig Thuis-organisaties in Drenthe, Noord en Midden Limburg en Utrecht. 

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 organisaties. De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij alle organisaties en zullen hierbij verschillende aspecten belichten. Doel daarvan is om te onderzoeken in hoeverre de organisaties voldoen aan (wettelijke) randvoorwaarden, zicht houden op de veiligheid en voorzien in de voorwaarden om een verantwoorde uitvoering van zijn taken te kunnen realiseren.

De inspecties hebben in het toetsingskader 24 verwachtingen opgesteld waaraan de organisaties moeten voldoen. Veilig Thuis Drenthe voldoet aan 8 van de 24 verwachtingen. Verbeterpunten zijn onder andere dat Veilig Thuis Drenthe niet te allen tijde bereikbaar en beschikbaar is en dat professionals onvoldoende zicht houden op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens. Wel zet Veilig Thuis Drenthe professionals in die aantoonbaar geschoold zijn voor hun functie en zijn deze professionals toegerust om met acuut onveilige situaties voor leden van gezinnen en huishoudens om te kunnen gaan.

Veilig Thuis Noord en Midden Limburg voldoet aan 16 van de 24 verwachtingen. Deze organisaties zetten gekwalificeerde professionals in en zorgen de medewerkers ervoor dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo beschikt Noord en Midden Limburg niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel en is een vertrouwensarts niet 24/7 bereikbaar.

Veilig Thuis Utrecht voldoet aan 20 van de 24 verwachtingen. Deze organisatie is te allen tijde bereikbaar en beschikbaar, zet gekwalificeerde professionals in en deze professionals houden goed zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens en zij zorgen ervoor dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Ook hier zijn er verbeterpunten. Zo beschikt Veilig Thuis Utrecht niet over één registratiesysteem en wordt niet altijd binnen vijf dagen na ontvangst van de melding het onderzoek gestart.

De organisaties moeten concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat wordt voldaan aan alle verwachtingen.

© Nationale Zorggids