Normal_normal_depressie__depressief__ggz__angst

Er komt een nieuw onafhankelijk onderzoek naar de ketenaanpak van huiselijk geweld in Rotterdam. Dat onderzoek moet uitwijzen of en zo ja, in hoeverre, de aanbevelingen uit het rapport ‘Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen’ in de praktijk zijn of worden gerealiseerd. Dit rapport van het Verwey-Jonker Instituut verscheen eerder dit jaar, naar aanleiding van de gewelddadige dood van drie jonge vrouwen in Rotterdam: Humeyra, Sarah en Bianca. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

 

De ketenpartners zelf - zoals Veilig Thuis, wijkteams, jeugdbescherming, politie en andere netwerkpartners - worden bij de formulering van de onderzoeksvraag nadrukkelijk betrokken. “De veiligheid van vrouwen moet prioriteit krijgen en worden verankerd met een degelijke analyse van samenwerking in de ketenaanpak van huiselijk geweld om mogelijke verbeterpunten voor de betrokken hulpverlening in kaart te brengen”, aldus Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf. De gemeenteraad blijft tijdens het onderzoek nauw betrokken bij de ontwikkelingen. De noodzaak werd door 44 van de 45 raadsleden onderschreven.

Door: Nationale Zorggids