Normal_vaccinatie_onbestemde_leeftijd

Bij de start van de najaarsronde is vanaf medio september 2022 als eerste een COVID-19 herhaalprik aangeboden aan mensen met een verhoogd risico op een ernstig ziektebeloop en aan zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact. In de beroepssector Zorg en Welzijn verschilt de vaccinatiegraad van de najaarsprik sterk per deelsector. In de gehele sector komt deze uit op 28 procent van de mensen die eerder al minimaal één COVID-19 vaccinatie gehaald hadden. Van alle mensen behorend tot de medische hoogrisicogroep die al eerder gevaccineerd was, haalde bijna 7 van de 10 (69 procent) de najaarsprik. Dit meldt het CBS.

In het onderzoek is gekeken naar de vaccinatiegraad van de najaarsprik bij personen die ten minste één eerdere COVID-19 vaccinatie hebben gekregen. Op basis van gegevens uit CIMS tot en met 3 januari 2023, blijkt dat de vaccinatiegraad van de najaarsprik het hoogst is in de deelsector Universitair Medische Centra (41 procent). De laagste vaccinatiegraad was in de deelsector Kinderopvang inclusief peuterspeelzaalwerk (12 procent). De gemiddelde vaccinatiegraad van de najaarsprik in de gehele zorgsector komt uit op 28 procent. Dit is lager dan de vaccinatiegraad voor de basisserie (83 procent) en van de boostervaccinatie (61 procent), terwijl deze gemeten werden ten opzichte van alle personen in de sector en niet ten opzichte van de personen met een eerdere COVID-19 vaccinatie (dus het daadwerkelijke verschil is nog groter). Er kan met dit onderzoek geen onderscheid gemaakt worden tussen mensen met en zonder patiënt/clientcontact in hun werk. Omdat niet iedereen toestemming heeft gegeven voor het delen van hun vaccinatiegegevens met het RIVM is er sprake van een kleine onderschatting van de vaccinatiegraad van de najaarsprik 2022.

Vaccinatiegraad medisch (hoog)risicogroep

Op het peilmoment van de populatie (18 september 2022) waren er naar schatting 5,3 miljoen personen behorend tot de medisch risicogroep. In deze groep was de vaccinatiegraad van de najaarsprik 56 procent. De vaccinatiegraad in de medisch hoogrisicogroep (2,4 miljoen personen) was 69 procent.

Oudere mensen

De vaccinatiegraad was hoger bij een hogere leeftijd. De hoge vaccinatiegraad bij de medisch (hoog)risicogroep is deels verklaarbaar doordat oudere personen relatief vaak tot een medische (hoog)risicogroep behoren.

Van de personen jonger dan 60 jaar behorend tot de medisch risicogroep (1,3 miljoen personen) had 28 procent een najaarsprik gekregen. De vaccinatiegraad van de populatie (jonger dan 60 jaar) niet behorend tot de medisch risicogroep was 16 procent.

De relatief lage vaccinatiegraad van de najaarsprik ten opzichte van de eerdere vaccinatierondes kan deels verklaard worden doordat mensen nog niet in aanmerking kwamen voor de prik omdat ze recent COVID-19 hadden. Een hoge vaccinatiegraad van zorgmedewerkers en mensen met een medisch risico is nog steeds van belang voor een zo goed mogelijke bescherming van henzelf en anderen. Vooral bij de medisch (hoog)risicogroepen is een hoge vaccinatiegraad van de najaarsprik van belang om de kans op ziekenhuisopname door COVID-19 te verlagen, zoals ook blijkt uit de recente rapportage van het RIVM.

Door: Nationale Zorggids