Normal_jongeren_probleemjongeren

Verschillende inspecties hebben gezamenlijk tussentijds toezicht uitgevoerd bij Justitiële Jeugdinrichting (JJI) De Hartelborgt. De jeugdinrichting heeft locaties in Spijkenisse en Rotterdam. De opzet van het tussentijds onderzoek was om te zien of De Hartelborgt de aanbevelingen na een inspectie in 2012 had opgevolgd.

Het tussentijds toezicht werd uitgevoerd door de Inspecties Veiligheid en Justitie, Jeugdzorg en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inspecties hebben geconstateerd dat ongeveer twee derde van de aanbevelingen is uitgevoerd. Vooral de aanpassingen in het beleid en de documentatie voor ouders en jongeren zijn goed opgepakt door de organisatie. Ook aanpassingen aan de inrichting zijn gedaan of in uitvoering. Dit betekent onder meer dat jongeren nu vaker onder begeleiding zelf kunnen koken op hun leefafdeling.

Op een aantal belangrijke punten moet echter nog veel verbeterd worden. Jongeren worden bijvoorbeeld nog steeds ingesloten gedurende hun dagprogramma. Medewerkers blijken nog onvoldoende getraind om fysiek te kunnen optreden bij agressie en geweld en verder escalatie te voorkomen. Ook de controle op verboden bezittingen is nog onvoldoende en de instelling blijkt nog geen risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) op het gebied van agressie en geweld te hebben.

De inspecties verwachten eind december en eind februari een verbeterrapportage. Op basis van de voortgang die uit deze rapporten moet blijken zullen de inspecties besluiten of nieuwe bezoeken aan De Hartelborgt nodig zijn.

© Nationale Zorggids