Bijna 20 procent van de patiënten bij de diëtist is 75 jaar of ouder

Het aantal patiënten van 75 jaar en ouder dat de diëtist bezoekt is in 2021 licht gestegen: van 16,2 procent in 2019 tot 18,2 procent in 2021. Het grootst is de leeftijdsgroep 45-64 jaar. Zij maken een derde uit van alle patiënten die de diëtist ziet. Dit aandeel is stabiel sinds 2019. Net als in eerdere jaren is 60 procent van de patiënten vrouw. Dit meldt Nivel.

De gemiddelde leeftijd van patiënten die zorg ontvangen van een eerstelijns diëtist is 54 jaar en verandert nauwelijks ten opzichte van de jaren ervoor. Wel lijkt de leeftijdsverdeling iets te veranderen: het aandeel patiënten van 18 t/m 44 jaar en patiënten van 75 jaar en ouder neemt toe terwijl het percentage patiënten van 45 tot en met 74 juist iets daalt.

Gemiddeld meer consulten 

In 2020, het jaar waarin de coronapandemie startte, was het gemiddeld aantal consulten per patiënt hoger dan in 2019. Ook in 2021 was dit hoger dan voor de pandemie. Het gemiddeld aantal minuten dat in 2021 per patiënt werd gedeclareerd is daarentegen wel iets gedaald. Vanuit het basispakket wordt maximaal drie uur diëtetiekzorg per jaar vergoed. Het percentage patiënten dat in 2021 meer dan drie uur zorg van de diëtist ontving is gedaald: van 11 procent in 2019 naar 9 procent in 2021.

Lichte daling aantal telefonische consulten in 2021

In 2020 was een flinke stijging van het percentage telefonische consulten zichtbaar ten opzichte van alle gedeclareerde consulten in dat jaar, zeer waarschijnlijk vanwege de coronapandemie. In 2021 daalde het aantal telefonische consulten weer iets, maar het blijft ruim boven het niveau van 2019.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/bijna-1-op-de-5-patienten-bij-de-dietist-75-jaar-ouder, geraadpleegd op 10-7-2023