NZG Organisaties en Diensten

Overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) is het departement van de Rijksoverheid dat in de eerste plaats zorg draagt voor de gezondheidszorg in Nederland. Het ministerie stelt beleid op met betrekking tot onder meer ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en zorgverleners. Het ministerie is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid en de nodige preventieve maatregelen daartoe. Daarnaast is het ministerie belast met welzijnsbeleid voor specifieke doelgroepen. Hieronder vallen onder meer ouderenzorg, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening.
 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is de overheidsinstantie die het toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg verzorgt. Zij maakt deel uit van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten en adviseert bewindslieden. Om verantwoorde zorg te garanderen, kan de IGJ gebruikmaken van advies, stimulans, drang en dwang jegens zorgaanbieders. De IGJ werkt vanuit het Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid in de uitvoering van het toezicht op het bestuur in de zorg. Mensen die klachten hebben over de kwaliteit van geboden zorg kunnen voor advies terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt werkt intensief samen met de inspectie. 
 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de instantie die onderzoekt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling. Dit gebeurt op basis van een aantal criteria die voor iedereen gelijk is. De belangrijkste voorwaarde is dat iemand 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft en hulp en ondersteuning vanuit de eigen omgeving niet langer voldoende is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het CIZ legt de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor Wlz-zorg vast in een indicatiebesluit. Dit indicatiebesluit stuurt CIZ door naar het plaatselijke zorgkantoor waarna in overleg met de cliënt afspraken worden gemaakt over de zorgverlening.
 
 

Personeelsorganisaties

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
De V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in Nederland. Het is de grootste beroepsvereniging van Nederland en is ontstaan uit een fusie in 2006 tussen koepelorganisatie AVVV (Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden) en diverse lidorganisaties. De vereniging behartigt de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden en zet zich in voor de beroepsnorm en beroepsvernieuwing. Daarnaast is de V&VN uitvoerende in het bijhouden van het Verpleegkundigen Specialisten Register en het Kwaliteitsregister V&V.

ActiZ
ActiZ is de brancheorganisatie voor zorgondernemers. ActiZ is vooral actief in de ouderenzorg, zorg voor chronisch zieken, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. De vereniging faciliteert haar leden bij het ontwikkelen van een gezonde onderneming voor hoogwaardige zorg en ondersteuning. De belangrijkste taak van ActiZ is belangenbehartiging namens de leden bij de overheid, politiek, verzekeraars, de media en het publiek.

Mezzo – Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Zorgvrijwilligers
Mezzo is de landelijke vereniging die zich inzet voor iedereen die op vrijwillige basis zorgt voor familieleden, vrienden, of buren die hulp of ondersteuning nodig hebben. Samen met 350 aangesloten organisaties geeft Mezzo informatie, advies en steun aan mantelzorgers. Ook brengt de vereniging hulpvragers met zorgvrijwilligers in contact. Mezzo streeft ernaar dat mensen zo veel mogelijk op hun eigen wijze voor elkaar kunnen zorgen. De vereniging wil dit doen door te werken aan de samenwerking tussen formele en informele zorg en goede ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Vrijwilligers kunnen bij Mezzo terecht voor vragen over wet- en regelgeving, geldzaken en de combinatie werk en mantelzorg.

 

Patiëntenorganisaties

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)
De Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) is de koepelorganisatie van verschillende ouderenorganisaties en probeert de kwaliteit van bestaan van mensen in de derde en vierde levensfase te optimaliseren. De voornaamste taak van de CSO is de collectieve belangenbehartiging in Nederland en Europa op het gebied van gezondheid, inkomen, wonen en mobiliteit. De aangesloten lidorganisaties zijn de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO), Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). Samen hebben zij meer dan een miljoen leden.

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)
De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) is een onafhankelijke belangenorganisatie voor ouderen in Nederland. Zij maakt gebruik van een politieke lobby om de belangen van haar leden te behartigen. De ANBO richt zich op behoud en verbetering van kwaliteit van leven van de huidige en toekomstige Nederlandse senioren. Om deze doelstelling te halen zijn voor de vereniging vooral emancipatie, participatie, solidariteit en keuzevrijheid van belang.

Unie van Katholieke Bonden voor Ouderen (Unie KBO)
De Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO) is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij is in 1979 ontstaan uit een samenwerkingsverband van de Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in de provincies. De organisatie behartigt de belangen van ouderen. De Unie KBO heeft als doelstellingen voorwaarden te scheppen voor een volwaardige en zelfbewuste deelname aan de samenleving voor ouderen. Ook probeert de unie invloed uit te oefenen op beleid van overheden. Hiertoe werkt zij samen met verschillende maatschappelijke en commerciële organisaties.

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) behartigt de belangen van 50-plussers. De PCOB heeft als visie dat ouderen niet hun ouderdom of ziekte zijn maar individuen die van grote waarde zijn voor de samenleving en hun directe omgeving. In haar werkwijze legt de PCOB de nadruk op het christelijk sociaal gedachtegoed en het zelfoplossend vermogen van het individu en de interactie met de samenleving.

Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de ouderenzorg in Nederland. Voor een uitgebreid overzicht van alle organisaties, of om een specifieke organisatie te vinden kunt u terecht op de zoekpagina van de Nationale Zorggids.
 

© Nationale Zorggids