NZG BIG-register

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
Goede zorgverlening is afhankelijk van goede zorgverleners. De Rijksoverheid stelt daarom eisen aan het opleidingsniveau en de vaardigheden van zorgverleners. Binnen acht zorgtakken is bovendien registratie in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) als zorgverlener verplicht. Dit register is ontwikkeld om patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners te beschermen. Dit is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). 

De acht beroepen waarvoor BIG-registratie verplicht is zijn: arts, apotheker, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Beroepsbeoefenaren van deze beroepen mogen de titel alleen voeren wanneer zij zijn ingeschreven in het BIG-register. Zorgverleners die werkzaam zijn in de alternatieve zorgsector kunnen niet in het BIG-register worden geregistreerd.
 
Verplichte herregistratie elke 5 jaar
Zorgverleners moeten zich elke 5 jaar opnieuw registeren om aan te tonen dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. Voor herregistratie gelden twee criteria: de werkervaringseis en de scholingseis. Om te voldoen aan de werkervaringseis moet de zorgverlener in de vijfjarige registratieperiode een minimum van 2080 uur gewerkt hebben binnen de beroepsgroep waarvoor hij of zij is ingeschreven. Per beroepsgroep gelden verschillende criteria voor werkervaring en scholing. Deze zijn na te lezen op de website van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), de uitvoeringsinstantie van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. 
 
Zorgverleners die zich niet opnieuw registeren worden doorgehaald. Daarmee komen de rechten en plichten die verbonden zijn aan de BIG-registratie te vervallen. Het voeren van de voormalige beroepstitel mag dan alleen nog als daaraan de woorden 'niet praktiserend' zijn toegevoegd. Na een doorhaling is opnieuw inschrijven in het register mogelijk wanneer de zorgverlener voldoet aan de scholingseis.
 
BIG-status en zwarte lijst van zorgverleners
Het BIG-register is openbaar en hoofdzakelijk bedoeld voor patiënten. Iedereen kan in het register opzoeken of de zorgverlener die hen behandelt erin voorkomt en inzien of de zorg die ze ontvangen kwalitatief goed is. Zoeken in het register kan op naam of op het BIG-nummer van de zorgverlener. 
 
Het BIG-register biedt informatie over de status van geregistreerde zorgverleners. Zo is te zien of een zorgverlener is doorgehaald in het register. Ook is een zwarte lijst opgenomen. Daarnaast staat vermeld of een zorgverlener die in Nederland werkt door een rechter in het buitenland beperkingen opgelegd heeft gekregen. Het maakt daarbij niet uit of de zorgverlener een Nederlands of buitenlands diploma heeft.
 
Het Kwaliteitsregister Paramedici
Een aantal paramedische beroepen worden privaatrechtelijk geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zorgverleners in een paramedisch beroep kunnen zich vrijwillig laten registreren. Geregistreerde paramedici moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet BIG. Elke vijf jaar kunnen paramedici zich opnieuw laten registeren voor het Kwaliteitsregister. De opgenomen paramedische beroepen zijn: podotherapeut, logopedist, diëtist, oefentherapeut Cesar, oefentherapeut Mensendieck, orthoptist, optometrist, ergotherapeut, huidtherapeut en Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige.
 
© Nationale Zorggids