Normal_pexels-julia-larson-6455775__1_

Een lang en gezond leven hangt in Nederland sterk samen met de maatschappelijke positie. Mensen met een hoge sociaaleconomische status leven gemiddeld vijftien jaar langer in goede gezondheid dan mensen die het minder goed hebben. Het voorkómen van gezondheidsproblemen is een belangrijk speerpunt voor beleid om deze gezondheidskloof te verkleinen. Het stimuleren van een gezonde leefstijl staat daarbij centraal. Dit lukt alleen wanneer alle factoren van invloed worden meegenomen. Belangrijk daarin is de volledige leefomgeving: van school tot supermarkt, werk en de inrichting van het publieke domein. Dit meldt Tilburg University.

Dat bepleit bijzonder hoogleraar Ien van de Goor in haar oratie ‘Preventie revisited, gezond gedrag vraagt om een gezonde leefomgeving’. Zij sprak haar rede uit op vrijdag 7 juli in de aula van de universiteit.

Gezonde leefomgeving als preventie

Aan gezondheidsproblemen en chronische aandoeningen ligt vaak een diversiteit aan oorzaken en gerelateerde factoren ten grondslag. Zo spelen naast individuele factoren, sociale en omgevingsfactoren een belangrijke rol. Preventie zou zich, naast op vroeg-signalering, vooral moeten richten op het vinden en oplossen van de achterliggende oorzaken van gezondheidsproblemen.
 
Voor een integrale, domein-overstijgende aanpak van overgewicht is het bijvoorbeeld belangrijk om naast een individu-gerichte benadering ook na te gaan hoe in de supermarkt, op scholen, op het werk en in het publieke domein een gezonder voedselaanbod kan worden gerealiseerd. Of hoe onze sociale en fysieke omgeving bewegen kan stimuleren. Naast individuele preventie zijn daarom ook maatregelen nodig die bijdragen aan een gezondere leefomgeving, zodat het voor iederéén makkelijker wordt om de gezonde keuze te maken.

Kennisinfrastructuur

“Een integrale, domein-overstijgende aanpak in preventie vraagt om kennis die ontwikkeld wordt in co-creatie tussen beleid, praktijk en onderzoek. Een duurzame kennisinfrastructuur met lokale, regionale en nationale verbindingen vormt hiervoor een essentiële voorwaarde. Kennis kan hierdoor beter beklijven, toegankelijk gemaakt en gedeeld worden en zo de lokale en regionale publieke gezondheidszorg van een stevige kennisbasis voorzien.
 
In de komende periode worden stappen gezet om in Brabant verder te bouwen aan zo’n kennisnetwerk, waarbij we in co-creatie met de partners in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, onderzoek doen dat de lokale publieke gezondheid kan versterken.”
 
Door: Nationale Zorggids