Maatwerk infectiepreventie binnen gehandicaptenzorg

Om infecties in de gehandicaptenzorg te voorkomen, is aandacht voor basishygiëne en maatwerk op locatie nodig. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo kan de overdracht van bacteriën worden voorkomen en de kans op verspreiding van resistente bacteriën worden verkleind. Dit meldt Kennisplein Gehandicaptensector. 

Maatwerk nodig door grote verschillen in doelgroepen

Binnen de gehandicaptensector zijn er grote verschillen te zien tussen cliënten, zorg-en woonvormen en medewerkers. Hierdoor lopen sommige kwetsbare groepen meer risico op infecties en overdracht van de infectie. Een voorbeeld, gegeven door een medewerker van het RIVM, is een kind met ernstige meervoudige beperkingen dat voortdurend speeksel verliest en bijvoorbeeld met de taxi naar een kinderdagcentrum of naar een ziekenhuis wordt gebracht. Uit het onderzoek bleek dat de grote verschillen tussen doelgroepen het lastig maken om een eenduidige aanpak voor infectiepreventie voor de hele gehandicaptenzorg te ontwikkelen. Er is maatwerk nodig per locatie om tegemoet te komen aan specifieke medische en gedragsproblemen van de verschillende doelgroepen. 

Basishygiëne om verspreiding en uitbraken van infecties te voorkomen

Ook bleek uit het onderzoek dat de basishygiëne in de gehandicaptensector een aandachtpunt is. Dit onderwerp komt in de opleiding van agogisch medewerkers weinig aan bod. Het kan echter grote consequenties hebben als er door gebrek aan kennis onhygiënisch gehandeld wordt: een ziekteverwekkende bacterie kan zich verspreiden en leiden tot uitbraken. Voorbeelden zijn uitbraken van het norovirus of de resistente MRSA-bacterie.

Risico's niet overal even groot

De onderzoekers geven aan dat de risico’s niet overal even groot zijn. Waar volgens hen vooral aandacht naar uit moet gaan, zijn de woonlocaties met gemeenschappelijk sanitair, plekken met veel contactmomenten (zoals dagcentra), mensen met een licht verstandelijke beperking (wegens onvoldoende hygiënebesef) en mensen die ernstig meervoudig beperkt zijn (door de intensieve zorg met vaak veel ziekenhuisbezoeken).

Op 23 maart vindt het congres "Samen sterk tegen antibioticaresistentie" plaats, waar ook het RIVM zal staan om de resultaten van hun onderzoek te presenteren.

Door: Nationale Zorggids