Normal_depressie_alleen_vrouw

Elf betrokken organisaties stelden gisteren, samen met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, de meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang vast. Hiermee spreken zij af de komende vier jaar intensief samen te werken aan de noodzakelijke voorwaarden voor sociale inclusie, waarbij de meest kwetsbare mensen veilig moeten kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij. De agenda geeft de prioriteiten aan, waaronder het realiseren van voldoende geschikte woningen, het sneller signaleren van beginnende problemen en goede toegang tot voorzieningen. Dit meldt Rijksoverheid.

Blokhuis: “De meerjarenagenda vormt een heldere stip op de horizon. We hebben hiermee duidelijkheid en overeenstemming over wat er moet gebeuren om de opvang en ondersteuning van mensen in een kwetsbare situatie nog beter te regelen. Zodat zij zo goed mogelijk kunnen herstellen en mee kunnen doen aan de samenleving. Wat heeft hij of zij nodig en uitgaan van talenten van mensen. Ieder mens heeft talenten.”

De mensen om wie het gaat zijn niet in één hokje te plaatsen. Ze hebben vaak psychische klachten, verslavingsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. Ook spelen schulden, dakloosheid en werkloosheid vaak een rol en kunnen de problemen enorm variëren in verschillende periodes van iemands leven. Daar zijn de hulpverlening en zorg niet altijd op berekend en de verschillende  financieringsstromen niet altijd op ingericht. Met de meerjarenagenda denken partijen bij de oplossingen eerst aan de behoeften van de persoon en daarna pas uit welk domein dit moet gebeuren.

Het kabinet heeft vanuit het regeerakkoord 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de uitvoering van de meerjarenagenda. Dit geld komt bovenop het budget dat gemeenten al tot hun beschikking hebben voor opvang, ondersteuning en begeleiding.

Door: Redactie Nationale Zorggids