Normal_alliantie_gender_en_ggz

Te weinig aandacht voor man-vrouwverschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van (tijdig) passende zorg. Om die reden is de Alliantie Gender & GGZ opgericht, een uniek samenwerkingsverband van hele ggz-veld. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren wil de alliantie meer aandacht voor sekse-en genderdiversiteit in deze sector. De kick off van de nieuwe alliantie vond plaats op 3 februari. Koningin Máxima was daarbij aanwezig en nam het eerste exemplaar van de ‘De Missie en Kennisprioritering’ van de Alliantie Gender & GGZ in ontvangst. Dit meldt Alliantie Gender & GGZ. 

Om te inventariseren hoe genderverschillen een rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg is de rapportage verkenning Gender & GGZ opgesteld. Hierbij is onder ggz-professionals en cliënten onderzoek gedaan.

Voor deze laatste groep is samen met MIND onderzoek gedaan onder 654 mensen naar hun ervaringen met de ggz in relatie tot sekse- en genderverschillen. Hierin geven vrouwen iets vaker aan eerst een verkeerde diagnose te hebben gekregen dan mannen. Opvallend is dat verschillende  vrouwen aangeven dat autisme niet vroegtijdig bij hen is herkend. Als reden hiervoor geven deze vrouwen aan dat niet snel wordt gedacht aan autisme bij vrouwen en klachten niet altijd worden herkend. Hierdoor zoeken mensen onnodig lang naar passende hulp of mijden ze zorg en stoppen met de behandeling als blijkt dat deze niet bij hen past.

Bejegening

Niet alleen speelt gendersensitiviteit een rol in de diagnose, ook speelt het in de bejegening een belangrijke rol. Zo geeft ruim een derde van de ondervraagden cliënten aan voorkeur te geven voor iemand van de eigen sekse of gender. Met name vrouwen hebben vaker liever een vrouwelijke hulpverlener. Onderliggend trauma kan invloed hebben op de voorkeur in sekse of gender van de hulpverlener.

Meer onderzoek

De invloed van biologische, psychosociale en maatschappelijke factoren van sekse en gender op de geestelijke gezondheid is nog te weinig onderzocht en toegepast. Jannet Vaessen, WOMEN Inc: ‘Veel wetenschappelijk onderzoek is van oudsher gebaseerd op het mannenlichaam, waardoor er nog veel kennis ontbreekt over man-vrouw verschillen, ook op het gebied van mentale gezondheid. De kennis die al wel bekend is wordt nog lang niet altijd toegepast in de praktijk. WOMEN Inc. wil zich samen met de alliantiepartners inzetten voor nieuw onderzoek en implementatie van bestaande kennis in de praktijk. Zodat uiteindelijk iedereen passende zorg ontvangt.’

De Alliantie Gender & GGZ bestaat uit de volgende partners: De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging Gender en Gezondheid, het Nederlands Instituut van Psychologen, de Landelijke Vereniging POH-GGZ, Samen Sterk zonder Stigma, MIND, International Association for Women's Mental Health, de Nederlandse ggz en WOMEN Inc..

Door: Nationale Zorggids
Logo: Alliantie Gender & GGZ