Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken in de contracten bijna  geen concrete afspraken over inhoudelijke onderwerpen als passende zorg, het verkorten van wachttijden en het organiseren van de zorg over de schotten heen. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de monitor contractering geestelijke gezondheidszorg. 

In het hoofdlijnenakkoord is wel afgesproken dat de afspraken die partijen hierover maken, in de contracten worden vastgelegd. Zorgverzekeraars en grote instellingen geven aan dat ze deze afspraken wel maken, maar vastleggen in een gespreksnotitie in het dossier, of in een convenant. Men vindt het contract vaak niet het juiste middel om dit soort afspraken in vast te leggen. De NZa roept de partijen op om afspraken over passende zorg, inhoud en kwaliteit vast te leggen in (meerjaren)contracten óf duidelijk te maken waarom zij dat – in afwijking van de afspraken in het hoofdlijnenakkoord – op een andere manier (gaan) doen.

Geen contract

Een aantal – vrijwel uitsluitend vrijgevestigde – zorgaanbieders dit jaar weer aan dat zij om principiele redenen niet contracteren. Een ander deel wil geen contract afsluiten omdat zij het niet eens zijn over de voorwaarden. Daarbij gaat het bijna altijd over omzetplafonds en tarieven.

De NZa beveelt aan voor de groep zorgaanbieders die aangeeft het gevoel te hebben bij het kruisje te moeten tekenen om zich vooral in de regio te organiseren – binnen de regels van de mededingingswetgeving – om op die manier wel een gesprekspartner voor de verzekeraars te zijn.

Wachttijden ggz

Ook ziet de NZa een aantal goede initiatieven om de toegankelijkheid in de ggz te bevorderen. Zo verplichten zorgverzekeraars zorgaanbieders contractueel om te melden dat de wachttijden boven de Treeknorm uitkomen. Sommige verzekeraars verplichten zorgaanbieders om digitale zorg aan te bieden tijdens de wachttijd. Het resultaat van deze en andere maatregelen blijft echter nog achter. In het Actieplan Wachtlijsten GGZ staan een aantal stappen die op korte termijn moeten helpen om de wachttijden te verminderen. De NZa verwacht een deel van deze afspraken ook in de contracten voor 2022 terug te zien. 

Door: Nationale Zorggids