Start tweejarige evaluatie aanpak ggz wachttijden

Het Nivel start samen met het Trimbos-instituut een tweejarig evaluatieonderzoek naar de aanpak van wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Regionaal worden diverse activiteiten ondernomen om de wachtlijstproblematiek te verminderen. In hoeverre lukt het regio’s om met hun aanpak de wachttijden in de ggz terug te dringen, en wat werkt hierbij wel en niet? Dat zijn de vragen die onderzoekers van het Nivel en het Trimbos-instituut gaan beantwoorden, samen met ervaringsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers van InBegrepen en MIND. Dit meldt Nivel. 

 

De toegankelijkheid van de ggz staat al jaren onder druk. Ondanks landelijke afspraken over maximum aanvaardbare wachttijden voor intake en behandeling worden deze normen in de praktijk regelmatig overschreden. Dit kan ertoe leiden dat de problemen van patiënten verergeren. Ook zet het zorgverleners in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk onder druk omdat zij hun rol als poortwachter en verwijzer niet goed kunnen vervullen.

Versnellers en domeinoverstijgende samenwerking

Om te helpen de wachttijden te beheersen, worden er sinds 2022 regionale versnellers ingezet met subsidie vanuit het ZonMw-programma Versnellers in de ggz. Een versneller is iemand die zich richt op het opbouwen, voortzetten of uitbreiden van de regionale samenwerking tussen de ggz en andere partijen. Deze partijen kunnen huisartsenpraktijken zijn maar ook het sociaal domein, zelfregie- en herstelcentra en verzekeraars. In het evaluatietraject is bijzondere aandacht voor de manieren waarop de inzet van versnellers en domeinoverstijgende samenwerking kunnen helpen bij het terugdringen van de wachttijden.

Aanpak wachttijden

Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en is in augustus 2023 gestart. In de komende maanden benaderen het Trimbos-instituut en het Nivel de betrokkenen uit de verschillende regio’s om gezamenlijk te kijken naar de middelen en activiteiten die zij inzetten om de wachttijden in hun regio terug te dringen. Ook wordt er gekeken naar de doelen die daarbij worden nagestreefd en in hoeverre het aan het einde is gelukt om die doelen te bereiken. De succesfactoren, knelpunten en geleerde lessen die naar voren komen worden tussentijds met de regio’s uitgewisseld tijdens bijeenkomsten.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/start-tweejarige-evaluatie-aanpak-ggz-wachttijden, geraadpleegd op 15-9-2023