Normal_psychiater_ggz_psycholoog

Onze mentale gezondheid is in gevaar, waarschuwt MIND. Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder 10 tot 30-jarigen. Tienduizenden mensen staan op een wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg. De ggz kan de toenemende vraag niet aan. Dit tij moet keren. Door aan de voorkant te voorkomen dat mensen mentale problemen krijgen. Dat kan alleen door mentale gezondheid breed op te pakken; in het onderwijs, op de werkvloer, in de zorg. Van het nieuw te vormen kabinet vergt dit een integrale aanpak. MIND vraagt de informateur om in het regeerakkoord een Deltaplan Mentale Gezondheid op te nemen. Dit meldt MIND. 

Het psychisch welzijn van de mens hangt samen met allerlei aspecten van het leven, zoals wonen, werken, onderwijs, financiën, sport en ontspanning, zorg en ondersteuning. Op al deze terreinen moet worden bijgedragen aan onze mentale gezondheid. Om een mentaal gezonde maatschappij te bereiken, moet het kabinet een belangrijke aanjagende, faciliterende en stimulerende rol spelen. Dit streven verdient een stevige en brede basis in het nieuwe regeerakkoord. In de vorm van een Deltaplan Mentale Gezondheid waarin een interdepartementale aanpak staat uitgewerkt. Het wordt tijd dat de ministeries van OCW, SZW, VWS en Financiën de handen ineen slaan en integraal werken aan mentale gezondheid, aldus MIND.

Deltaplan om mentale gezondheid te behouden en bevorderen

“In het Deltaplan Mentale Gezondheid moet worden opgenomen hoe we in Nederland inzetten op preventie, om mentale gezondheid te bewaken, behouden en bevorderen. Hoe we omgaan met departement-overstijgende thema’s die onze mentale gezondheid beïnvloeden zoals schuldhulpverlening, woningnood, onderwijs, arbeidsuitval en perspectief op werk. Hoe we actief inzetten op preventie van mentale problemen door voorlichting en lessen op scholen, van basisscholen tot hogescholen en universiteiten. Hoe we investeren in deze lessen zodat kinderen en jongeren op tijd hulp krijgen en we op termijn zorgkosten besparen”, schrijft de maatschappelijke organisatie.

Aanpassing van zorgstelsel nodig om wachtlijsten terug te dringen

"In het deltaplan moet tot slot worden opgenomen hoe we, als het dan toch tot psychische problemen komt, het zorgstelsel zó inrichten dat mensen de tijdige en passende zorg krijgen die ze nodig hebben. Zo licht als het kan en zo zwaar als het moet. Hoe we laagdrempelige zorg realiseren die aansluit op de klachten, wensen en behoeften van de burgers. Waarbij stevig wordt ingezet op het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugd- en volwassenen ggz", aldus MIND.

MIND vindt dat in alle regio’s en per soort aandoening of combinatie van aandoeningen de wachttijden in ieder geval niet langer moeten zijn dan de (wettelijk) vastgestelde treeknormen. Deze zouden niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen moeten gelden. Dat is nu niet het geval: van het nieuwe kabinet verwacht MIND aanpassingen in wet- en regelgeving om de wachtlijsten terug te kunnen brengen tot aanvaardbaar niveau.

Door: Nationale Zorggids