Normal_hand_oudere

Na een incidentele opleving, is de aandacht voor het thema ouderenmishandeling weer weggeëbd. Nog niet alle relevante partijen kennen en nemen hun rol in de aanpak van deze problematiek. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Nog een weg te gaan. Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017’. Dit meldt het ministerie van volksgezondheid. 

Dit onderzoek naar de stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling werd vorig jaar uitgevoerd door Regioplan, in opdracht van het ministerie van volksgezondheid. Specifieke aandacht ging uit naar (oorzaken van) handelingsverlegenheid in de aanpak. Ook is in kaart gebracht wat de stand van zaken is in beleid, organisatie en uitvoering vanuit het perspectief van gemeenten.

De onderzoekers concluderen dat de aanvankelijke projectmatige aanpak nog lang niet overal is omgezet in structurele inzet. Volgens hen ligt er wel een stevige basis om op voort te bouwen. “Het is nu zaak om aandacht voor deze problematiek structureel te borgen in beleid, organisatie en uitvoering”.

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met professionals, beleidsmakers, informele zorgverleners en ouderen zelf. Dat heeft geleid tot aanbevelingen op het gebied van beleidsmatige verankering en verbinding, de taakverdeling tussen gemeente en Veilig Thuis, verbetering van handelingsbekwaamheid en de borging van de aanpak. 

Door: Redactie Nationale Zorggids