Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging
Voor 1 juli stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het pakket aan regels voor de zorg vast voor volgend jaar. Voor 2021 zet de NZa in op rust in de regels. Daar kiest de NZa voor, omdat ze in een aantal zorgsectoren met aanbieders en verzekeraars werken aan verbeteringen in de bekostiging van de zorg voor de jaren daarna. Daarnaast hebben ze er vanwege de uitbraak van corona voor gekozen om de wijzigingen waar dat kon te beperken. Dit meldt de NZa.
 
In 2021 voert de NZa een aantal wijzigingen door die niet langer kunnen wachten:
 

Langdurige zorg ggz

Vanaf volgend jaar kunnen patiënten die 24 uur per dag ggz-zorg nodig hebben direct instromen in de langdurige zorg. Directe toegang tot de Wlz geeft deze kwetsbare mensen voor een langere periode zekerheid over de zorg die zij nodig hebben. Ook hebben zij dan niet steeds opnieuw beoordelingen nodig.
 

Mondzorg

De richtlijn die de basis vormt voor tandvleesbehandelingen is herzien. Onze regelgeving is hierop aangepast, zodat mondzorgaanbieders snel aan de slag kunnen met de nieuwe richtlijn.
 

Huisartsenzorg

De aanpassingen in de regelgeving richten zich dit jaar met name op vergoedingen die niet in rekening wordt gebracht aan zorgverzekeraars, maar direct aan de patiënt of andere partijen. Zo past de NZa de regelgeving aan voor de zorg aan niet in Nederland verzekerde patiënten. Ook past de NZa de regelgeving aan voor declaratie van vaccinaties die de patiënt wenst, maar niet vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. De declaratie van de inspanning van huisartsen voor het verstrekken van informatie aan derden, zoals bijvoorbeeld letselschadeadvocaten, wordt nu meer gekoppeld aan de werkelijk bestede tijd. In de bekostiging van huisartsenposten (ANW) wordt meer nadruk gelegd op het aandeel van de eerste triage, zowel in prestatieomschrijving als tarifering.
 

Geboortezorg

De maximumtarieven voor de kraamzorg in Nederland zijn herijkt op basis van een kostenonderzoek. Dit leidt tot een stijging van de maximumtarieven van 2,9 procent. Daarnaast indexeert de NZa de tarieven jaarlijks. Het maximumtarief voor kraamzorg ligt in 2021 daardoor 6,4 hoger dan in 2020. 
 

Kortdurende zorg

Per 1 januari 2021 gaat de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen over naar de Zvw. De tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt dan opgeheven. Hier is de beleidsregel van de NZa op aangepast.
 

Versoepeling van de regels voor zorg op afstand

Per 1 maart zijn de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand tijdelijk verruimd door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Op dit moment bekijkt de NZa samen met aanbieders en verzekeraars in verschillende sectoren welke tijdelijke verruimingen voor digitale zorg als gevolg van de corona-uitbraak structureel in de regels kunnen worden ingevoerd. Het uitgangspunt daarbij is digitaal, tenzij. Hiermee willen we de zorg ook in de toekomst betaalbaar houden. Om die reden onderzoeken we ook hoe de financiële stimulansen in de zorg  kunnen bijdragen aan die ontwikkeling.
 
Door: Nationale Zorggids