Onderzoek naar bekostiging van VG7-profiel in de gehandicaptenzorg

De tarieven voor zorgprofiel VG7 zijn niet toereikend. Het kabinet heeft voor 2023 en 2024 jaarlijks 40 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de zorg aan cliënten met een VG7-indicatie. Maar dit is slechts een tijdelijke oplossing. Daarom gaan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland samen onderzoek doen naar twee sporen: de aanpassing van de VG7-tarieven van de bestaande prestaties en aanpassing van de prestatiestructuur. Hiermee moet het mogelijk worden om te differentiëren in de bekostiging. Dit is namelijk nodig omdat er binnen het zorgprofiel twee subgroepen zijn, meldt VGN. 

Het aantal mensen dat zware zorg nodig heeft, is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2015 ontvingen 12.500 mensen een indicatie voor VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering, kortweg VG7-zorg. In 2022 waren dat er 4.500 meer. Mensen met een VG7-zorgindicatie hebben veelal een verstandelijk beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen. 

Kostenonderzoek voor herijking van tarieven

Omdat de huidige maximumtarieven voor VG7-prestaties, ongeveer 160.000 euro per cliënt per jaar, niet toereikend zijn, is er voor 2023 en 2024 extra geld beschikbaar gesteld voor deze cliëntengroep. Er loopt momenteel een kostenonderzoek door de NZa, dat moet leiden tot een herijking van de tariefstelling voor VG7-indicaties. De NZa onderzoekt daarbij samen met VGN en ZN een aanpassing van de tarieven van de bestaande prestaties en een aanpassing van de prestatiestructuur.

Herijking van de prestaties zou per 2025 moeten plaatsvinden. Binnen het kostenonderzoek hiernaar maakt de NZa onderscheid tussen de twee subgroepen binnen de patiëntenpopulatie die recht heeft op VG7-zorg. Echter bleek twee maanden geleden dat de aangeleverde informatie door zorgaanbieders niet gebruikt kan worden om tot representatieve prijzen te komen. Daarom zijn er twee parallelle trajecten gestart die hier wel toe leiden: modelaanpassingen en gegevensverbetering.

Differentiatie VG7-prestaties

Samen met de zorgverzekeraars en gehandicaptenzorg werkt de NZa ook aan differentiatie in de bekostiging van de VG7-prestaties. Hier is ook het ministerie van Volksgezondheid bij betrokken. Binnen de groep cliënten met een VG7-indicatie is er namelijk een groep met een structureel intensievere zorgvraag (VG7-plus). Een deel van de aanbieders van gehandicaptenzorg heeft vooral aandacht voor deze groep cliënten.

Meerzorg

Volgens de NZa, ZN en VGN is het niet passend om hiervoor een generieke beleidswaarderegel te hanteren. Voor deze subgroep wordt meerzorg vaak structureel als aanvulling gebruikt, maar daar is de regeling niet voor bedoeld. Dit levert zorgaanbieders en zorgkantoren ook nog eens extra administratiedruk op. Differentiatie moet ervoor zorgen dat er een passende prestatiestructuur komt waarbinnen alle structurele zorg voor VG7-plus betaald kan worden via reguliere prestaties.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky