Normal_stethoscoop__computer__toetsenbord__informatie__medisch

Het gebruik van uitkomstindicatoren in de medisch-specialistische zorg groeit in 2018. Dit blijkt uit tellingen door het Zorginstituut van het aantal vastgestelde indicatoren waarover zorginstellingen volgend jaar verplicht of vrijwillig gegevens openbaar maken. De stijging van het aantal uitkomstindicatoren weerspiegelt de gezamenlijke inspanningen om bij het meten van de zorgkwaliteit de focus te verschuiven naar het resultaat voor de patiënt. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

Uit de vastgestelde telling voor 2018 door het Zorginstituut, valt op te maken dat het aantal uitkomstindicatoren dat verplicht of vrijwillig openbaar wordt gemaakt, met zo’n 4 procentpunt stijgt naar 19 procent. Het aantal structuurindicatoren daalt met 4 procentpunt. Het volume aan procesindicatoren blijft stabiel ten opzichte van 2017.

Voor 2018 zijn in totaal 1296 verplichte en 22 vrijwillige indicatoren vastgesteld. Het aantal sets (van indicatoren) bedraagt 46. Hiervan zijn er 37 nieuw of vernieuwd. Negen sets blijven ongewijzigd ten opzichte van 2017. Het aantal indicatoren per set daalt. In 2013 bedroeg het aantal indicatoren ongeveer 2760. De gezamenlijk afgesproken doelstelling voor 2018 was uitkomen op 1500 indicatoren, daar wordt nu ruim onder gebleven.

Sinds 2016 daalt het totaal aantal indicatoren waarmee de kwaliteit van medisch-specialistische zorg wordt gemeten en geregistreerd. De gemeten daling is inclusief het aantal vrijwillige indicatoren. Dit zijn de sets die zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties zelf ontwikkelen en inzetten.

Transparantiekalender

Om de administratieve lastendruk te verminderen wordt sinds 2014 onder regie van het Zorginstituut gewerkt aan het verminderen van het aantal indicatoren. Koepelorganisaties van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars stellen elk jaar in oktober de indicatorensets vast waarvan verplicht en ook vrijwillig de geregistreerde informatie wordt vrijgegeven. Via de Transparantiekalender communiceert het Zorginstituut welke verplichte kwaliteitsinformatie wanneer moet worden aangeleverd.

Betere zorg tegen lagere kosten

De kwaliteitsinformatie uit de indicatoren wordt door het Zorginstituut via de Openbare Database op website Zorginzicht gepubliceerd. De kwaliteitsinformatie ondersteunt patiënten bij de keuze voor een zorgaanbieder, helpt verzekeraars prijs/kwaliteit bij de inkoop van zorg beter te wegen en biedt zorgaanbieders de benodigde inzichten om zorgtrajecten te kunnen verbeteren. Op de website Zorginzicht staan alle openbare kwaliteitsgegevens  over geleverde zorg die door zorgaanbieders zijn gemeten en aangeleverd.

Door: Redactie Nationale Zorggids