NZa publiceert samenvattend rapport zorgverzekeringswet 2021

Ieder jaar brengt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een samenvattend rapport uit over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) door zorgverzekeraars. In het rapport over 2021 gaan ze in op de impact van de coronacrisis, zorgplicht en passende zorg, het proces van zorginkoop, polisaanbod, bruikbare informatie voor verzekerden, en controles en financiële verantwoording. Ze concluderen dat er zaken goed gaan, maar ook dat er op punten ruimte is voor (verdere) verbetering. Samenwerking is daarbij een belangrijk element. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Het jaar 2021 kenmerkte zich opnieuw door een bijzonder grote impact van corona. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben zich sterk moeten inspannen om zowel de coronazorg als de reguliere zorg toegankelijk te houden. We zien dat onder hoge coronadruk samenwerking veelal snel en effectief van de grond kwam. Het is zaak dit vast te houden in tijden van minder coronadruk, omdat er ook dan uitdagingen zijn om de toegankelijkheid tot zorg te borgen. Ook is in coronatijd de aandacht voor zorg op afstand en de focus op passende zorg toegenomen. Zorgverzekeraars hebben landelijke afspraken gemaakt voor financiële compensatieregelingen.

Samenwerking is ook met het oog op de uitgestelde zorg cruciaal. Gezien de grote opgave om deze zorg alsnog te leveren, verwacht de NZa van zorgverzekeraars dat zij passende financiering mogelijk maken zoals beschreven in het kader Uitgestelde zorg. Daarbij is het belangrijk dat zorgverzekeraars hun verzekerden actief wijzen op de mogelijkheid van zorgbemiddeling en in hun zorginkoop proactief sturen op het optimaal benutten van beschikbare zorgcapaciteit.

Passende zorginkoop

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol om de noodzakelijke veranderingen in de zorg op gang te brengen en te houden, en passende zorg mogelijk te maken. Dat vraagt om meer gesprekken en concrete contractafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over wat passende zorg betekent voor de patiënt en wat een passende beloning is. Wij verwachten hiervoor grote inzet van zorgverzekeraars en actieve samenwerking met zorgaanbieders en het sociaal domein.

De NZa vindt dat zorgverzekeraars zich meer kunnen onderscheiden op basis van de zorginkoop door meer zorginhoudelijke afspraken te maken. Of door niet meer bij alle zorgaanbieders bepaalde zorg in te kopen. Afhankelijk van de afspraken krijgen verzekerden dan toegang tot die zorgaanbieders die alleen zorg leveren die bijdraagt aan de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen. Op die manier kunnen zorgverzekeraars meer werk maken van passende zorg.

Door: Nationale Zorggids