Normal_handicap_beperking_rolstoel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat het zorggebruik in de gehandicaptenzorg de laatste jaren verandert. De veranderingen zijn nog niet heel groot, maar ze kunnen wel duiden op een veranderende zorgbehoefte van cliënten. Zo wordt het persoonsgebonden budget (pgb) voor bij jongeren populairder en is er een flinke groei te zien in de uitgaven aan meerzorg. Dit meldt de NZa. 

Met meerzorg kunnen aanbieders extra zorg bieden aan cliënten voor wie het integrale zorgpakket niet genoeg is. In de afgelopen jaren groeit het beroep op meerzorg, vooral bij cliënten met een zwaardere gedragsproblematiek. Tegelijkertijd duiden de cijfers erop dat meerzorg een meer structureel karakter krijgt. Dit geeft reden tot zorg over de betaalbaarheid, aldus de NZa die ziet dat de stijging niet (volledig) verklaard kan worden door een toename in cliënten. De zorgautoriteit vindt het opvallend dat de stijging in 2019 doorzet terwijl de tarieven zijn verhoogd.

Zorgkantoren moeten kritisch blijven kijken naar de duur en hoogte van de inzet van meerzorg. Ook vindt de NZa het belangrijk dat veldpartijen actief aan de slag gaan om de toegevoegde waarde van meerzorg kwalitatief en kwantitatief aan te tonen.

Toename gebruik pgb onder jongeren

De afgelopen jaren zijn persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in populariteit erg toegenomen, vooral onder jongeren. Een deel van de jongeren blijkt bewust te kiezen voor een pgb. Voor hen speelt vaak mee dat ze dan zelf een zorgverlener kunnen kiezen. Ze hebben daarnaast behoefte om zelf structuur te geven aan de invulling van de dag.

Soms is een pgb ook een minder bewuste keuze. Ouders kunnen namelijk voor hun kinderen niet altijd een passende plek vinden bij een zorgaanbieder. Dat vindt de NZa zorgelijk. De verwachting is dat deze groep jongeren met een pgb op termijn instroomt op een verblijfsplek bij een reguliere aanbieder zodra de complexiteit van de zorg toeneemt. Op langere termijn moeten aanbieders en zorgkantoren zich samen voorbereiden om deze cliënten passende plekken te bieden of deze zorg op basis van een pgb te blijven financieren.

Eerste monitor gehandicaptenzorg

Uiteenlopende cliëntgroepen zijn aangewezen op de gehandicaptenzorg. Het gaat om jonge en oudere mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuigelijke handicap die permanent zorg of toezicht nodig hebben. In de eerste monitor over de gehandicaptenzorg brengt de NZa de ontwikkelingen in kaart. De monitor dient als een nulmeting om het zorggebruik de komende tijd te blijven volgen. 

Door: Nationale Zorggids