Gezondheid in wijken

In wijken waar meer mensen gebruik maken van ambulante gespecialiseerde ggz is het percentage rokers hoger, ervaren meer mensen een ernstige tot zeer ernstige vorm van eenzaamheid, wonen mensen vaker alleen, en hebben mensen vaker een bijstandsuitkering. Dat blijkt uit onderzoek waarvoor Vektis data uit meerdere bronnen combineerde. Dit meldt Vektis. 

Er is veel data beschikbaar over ‘ons’ Nederlanders. Over onze gezondheid en gezondheidsbeleving, over de sociaal demografische bevolkingskenmerken en over de zorg die we krijgen. Maar het combineren van data uit verschillende bronnen is niet vanzelfsprekend. Vaak staat wetgeving dit niet toe. Terwijl het voor diezelfde Nederlanders juist zo belangrijk is. Gemeentes, provincies en het Rijk hebben namelijk inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed gezondheidsbeleid te maken. Bij dit onderzoek was het combineren van data wel mogelijk. En dat toont direct aan waarom dat zo waardevol is.

De GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoeken samen met het CBS de gezondheid, leefstijl en sociale situatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau met diverse Gezondheidsmonitors. Vektis heeft gegevens in huis over het zorggebruik en de zorgkosten in Nederland, ook op wijkniveau. Wanneer deze bronnen worden gecombineerd, ontstaan er waardevolle inzichten.

Relaties tussen wijkkenmerken, ervaren gezondheid en Vektis–data

Nederland telt 355 gemeentes. Die gemeentes bestaan in totaal uit ruim 2.500 wijken waar meer dan 500 mensen per wijk wonen. Er is een aantal sterke relaties tussen de sociaal demografische kenmerken van een wijk en de gezondheid en gezondheidsbeleving van de mensen die in een wijk wonen. Wanneer de data van Vektis als derde bron wordt toegevoegd, is er een aantal sterke relaties te zien tussen de wijkgezondheidskenmerken (GGD & RIVM), sociaal demografische wijkkenmerken (CBS) en het zorggebruik (Vektis-data).

Geestelijke gezondheidszorg

Bij de ambulante gespecialiseerde ggz zien de onderzoekers van Vektis een aantal sterke relaties tussen de zorgkosten enerzijds en de wijkgezondheidskenmerken en de sociaal demografische wijkkenmerken anderzijds. In wijken waar meer mensen gebruik maken van ambulante gespecialiseerde ggz is het percentage rokers hoger, ervaren meer mensen een ernstige tot zeer ernstige vorm van eenzaamheid, wonen mensen vaker alleen, en hebben mensen vaker een bijstandsuitkering.

Medicatiegebruik

In wijken waar meer mensen gebruik maken van bepaalde medicijngroepen ervaren meer mensen beperkingen vanwege gezondheid en hebben meer mensen een langdurige ziekte of aandoening. Het gaat bijvoorbeeld om maagzuurremmers, antidepressiva en middelen die worden voorgeschreven bij obstipatie en diabetes.

Voor antidepressiva geldt bovendien dat een hoger percentage gebruikers op wijkniveau samengaat met een lager percentage mensen dat aangeeft een goed tot zeer goede gezondheid te ervaren en een lager percentage mensen dat aangeeft regie te kunnen voeren over het eigen leven.

Door: Nationale Zorggids