Zorg en verzekeraars hebben meer constructieve gesprekken over acute ggz

De inkoop en bekostiging van de acute geestelijke gezondheidzorg (ggz) is in 2020 aangepast. Twee jaar later is te zien dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer dan voorheen in gesprek zijn over hoe de acute ggz in de regio goed georganiseerd kan worden. Ook het rekenmodel dat de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland hebben ontwikkeld, blijkt een waardevol hulpmiddel voor deze gesprekken. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een evaluatie. 

Sinds 2020 wordt acute ggz niet meer via een prestatiebekostiging bekostigd. De zorg wordt via representatie ingekocht. Dat betekent dat een budgethouder zorgverkoopgesprekken met één zorgverzekeraar voert. Deze zorgverzekeraar voert de gesprekken ook namens de andere zorgverzekeraars. Hiermee is de inkoop van de acute ggz losgetrokken van de reguliere zorginkoop.

De bekostiging verloopt via een beschikbaarheidsbekostiging met een budgetsystematiek en is gebaseerd op een vergoeding voor de capaciteit in een regio. Het budget wordt op basis van het benodigde personeel en bedden berekend. De budgetsystematiek is afgebakend tot de eerste drie dagen, met een voor- en nacalculatie en een verdeelsleutel om de kosten toe te rekenen aan de verschillende financieringsstromen.

Stimulans tot gesprek

Uit de evaluatie van de NZa blijkt dat de aparte inkoop en budgetbekostiging geholpen heeft bij een snelle implementatie van de generieke module acute psychiatrie (GMAP). Deze beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor mensen in een acute crisissituatie die vermoedelijk een acute psychische stoornis hebben. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan vaker met elkaar in gesprek over de acute ggz in de regio omdat zij nu gezamenlijk één regionale budgetaanvraag doen.

Complexe budgetsystematiek

Volgens de NZa kan de budgetsystematiek complex zijn en zorgt de afbakening van de eerste drie dagen bijvoorbeeld voor onduidelijkheid. Ook blijkt het werken met een verdeelsleutel ingewikkeld. Daarom start de NZa in 2023 met onderzoek om te kijken of een zorginhoudelijke afbakening van de acute ggz in de eerste drie dagen meer logisch is.

Door: Nationale Zorggids