Normal_hand_oudere

De vraag naar thuiszorg en specifieke woonvormen voor ouderen zal in Nederland naar verwachting sterker groeien dan in andere EU-landen. Nederlandse ouderen tonen relatief vaak interesse in een aangepaste woonvorm en zijn bereid en in staat daar extra geld voor uit te trekken. Het inkomen en vermogen van Nederlandse ouderen is dan ook hoog ten opzichte van ouderen in andere grotere EU-landen. Bovendien stijgt het aantal ouderen in Nederland sneller dan elders. Dit alles leidt tot een potentieel sterke vraaggroei naar zorg en huisvesting voor ouderen. Dit meldt ING. 

Potentiële vraag naar zorg- en woonvormen groter dan in andere EU-landen

Door de vergrijzing stijgt het aandeel van ouderen in de totale consumptie in de EU. Tot 2050 zal het aantal 75-plussers volgens demografische prognoses verdubbelen. Deze groep besteedt een groter deel van zijn inkomen aan huisvesting en gezondheid dan jongeren.

Bij een aanhoudende economische groei en op basis van het groeiende aantal ouderen verwachten de ING-economen dat de Nederlandse vraag naar thuiszorg en woonvormen voor ouderen tot 2030 potentieel met respectievelijk 5 procent en 7 procent per jaar in volume toeneemt. Dit is hoger dan de totale potentiële groei van 3,5 procent en 5,5 procent voor de elf onderzochte EU-landen gezamenlijk, wat wordt veroorzaakt door een bovengemiddelde groei van het aantal 75-plussers in Nederland.

Nederland scoort het hoogste op financiële positie

Nederland eindigt bovenaan een ranglijst die de ING-economen hebben samengesteld om de potentiële vraag naar woon- en zorgvormen voor ouderen in kaart te brengen. De ranglijst is gebaseerd op vraagfactoren, zoals het aantal ouderen, hun financiële positie en hun voorkeuren op het gebied van zorg, huishoudelijke ondersteuning en woonvormen. Dankzij relatief goede pensioenvoorzieningen en een hoog eigenwoningbezit, scoort Nederland op de financiële positie van ouderen het hoogste van alle elf onderzochte landen.

Grote belangstelling voor woonvormen op maat

Nederlandse ouderen wonen in verhouding tot hun Europese leeftijdgenoten vaker in woon-zorgcomplexen en andere op ouderen gerichte woonvormen. In Nederland zijn specifieke woonvoorzieningen voor ouderen, mede door de voorheen collectieve bekostiging van verzorgingshuizen, dan ook breed geaccepteerd. Dit verklaart waarschijnlijk de relatief grote belangstelling van oudere Nederlanders in woonvormen op maat en de grotere bereidheid daar ook extra geld voor uit te trekken.

Terughoudendheid als het om dienstverlening aan huis gaat

Nederlandse ouderen ontvangen vaker zorg en ondersteuning aan huis dan ouderen in andere landen uit de enquête. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het Nederlandse systeem dat een relatief groot deel van de kosten voor thuiszorg en huishoudelijke hulp vergoedt. Het hoge huidige gebruik verklaart waarom Nederlandse ouderen minder vaak bereid zijn om zelf nog extra ondersteuning aan huis, zoals schoonmaak-, maaltijd-, boodschappen- of onderhoudsdiensten in te kopen dan elders in Europa.

Door: Nationale Zorggids